Nhân với số có tận cùng là chữ số 0

Ví dụ 1: \(1324 \times 20 = ?\)

Ta có thể tính như sau:

Ta đặt tính rồi tính như sau:

\(1324 \times 20 = 26480\)

Ví dụ 2: \(230 \times 70 = ?\)

Ta có thể chuyển thành nhân một số với $100$ như sau:

Ta đặt tính rồi tính như sau:

\(230 \times 70 = 16100\).

Chia sẻ bài viết:
(Nguồn: vungoi.vn)
Mục lục Trang chủ Tài khoản