Nhân với số có hai chữ số

Ví dụ: \(36 \times 23 = ?\)

a) Ta có thể tính như sau:

$\begin{array}{*{20}{l}}{36 \times 23\;\, = \,\,\,36 \times (20 + 3)}\\{\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\; \;\;= {\rm{ }}36 \times 20 + 36 \times 3}\\{\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\; \;\;= {\rm{ }}720 + 108}\\{\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\; \;\;= {\rm{ }}828}\end{array}$

b) Thông thường ta đặt tính và tính như sau:

c) Trong cách tính trên:

+) $492$ gọi là tích riêng thứ nhất.

+) \(72\) gọi là tích riêng thứ hai. Tích riêng thứ hai được viết lùi sang bên trái một cột vì nó là $72$  chục, nếu viết đầy đủ thì phải là $720$.

Chia sẻ bài viết:
(Nguồn: vungoi.vn)
Mục lục Trang chủ Tài khoản