Nhân với số có ba chữ số

Ví dụ 1: \(164 \times 123 = ?\)

a) Ta có thể tính như sau:

b) Thông thường ta đặt tính và tính như sau:

c) Trong cách tính trên:

+) $492$ gọi là tích riêng thứ nhất.

+) $328$ gọi là tích riêng thứ hai. Tích riêng thứ hai được viết lùi sang bên trái một cột (so với

tích riêng thứ nhất) vì đây là $328$ chục,  viết đầy đủ là $3280$.

+) $164$ gọi là tích riêng thứ hai. Tích riêng thứ hai được viết lùi sang bên trái hai cột (so với tích riêng thứ nhất) vì đây là $164$ trăm, viết đầy đủ là $16400$.

Ví dụ 2: \(258 \times 203 = ?\)

Chia sẻ bài viết:
(Nguồn: vungoi.vn)
Mục lục Trang chủ Tài khoản