Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số.

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

Ta nhân từ hàng đơn vị tiến sang trái.

- Nếu kết quả có giá trị lớn hơn hoặc bằng $10$ thì nhớ số chục lên hàng kế tiếp, chỉ viết chữ số hàng đơn vị.

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Tính

Đề bài thường yêu cầu tính hoặc đặt tính rồi tính, ta áp dụng cách làm tương tự phần lí thuyết.

Dạng 2: Toán đố

- Đọc và phân tích kĩ đề bài, chú ý từ khóa như “mỗi” ,“một” …, yêu cầu của bài toán.

- Khi bài toán cho giá trị một nhóm và yêu cầu tìm giá trị của nhiều nhóm tương tự thì ta thường sử dụng phép nhân.

- Trình bày bài và kiểm tra lại kết quả.

Ví dụ: Xây một bức tường hết \(1025\) viên gạch. Hỏi xây \(4\) bức tường như vậy thì hết bao nhiêu viên gạch ?

Giải:

\(4\) bức tường hết số viên gạch là:

\(1025 \times 4 = 4100\) (viên gạch)

Đáp số: \(4100\) viên gạch.

Dạng 3: Tìm x

- Muốn tìm số bị chia chưa biết, ta lấy thương nhân với số chia.

Dạng 4: Tính giá trị của biểu thức

+ Biểu thức chỉ có phép tính nhân thì thực hiện từ trái sang phải.

+ Biểu thức có phép nhân và phép toán cộng/trừ thì thực hiện phép nhân trước rồi mới thực hiện các phép toán cộng/trừ theo thứ tự từ trái sang phải.

Dạng 5: So sánh

- Tính giá trị của biểu thức (Dạng 4)

- So sánh các giá trị vừa tìm được.

Chia sẻ bài viết:
(Nguồn: vungoi.vn)
Mục lục Trang chủ Tài khoản