Nhân một số với một tổng

Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức:

$4 \times (3 + 5)$ và \(4 \times 3 + 4 \times 5\)

Ta có:              $4 \times (3 + 5)\; = 4 \times 8 = 32$

                       \(4 \times 3 + 4 \times 5 = 12 + 20 = 32\)

Vậy:                $4 \times (3 + 5)\; = 4 \times 3 + 4 \times 5$

Khi nhân một số với một tổng, ta có thể nhân số đó với từng số hạng của tổng, rồi cộng các kết quả với nhau.

Chia sẻ bài viết:
(Nguồn: vungoi.vn)
Mục lục Trang chủ Tài khoản