Hình trụ. Diện tích xung quanh và thể tích hình trụ

1. Các kiến thức cần nhớ

Hình trụ

2. Các dạng toán thường gặp

Dạng 1: Tính bán kính đáy, chiều cao và diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích hình trụ

Phương pháp:

Sử dụng các công thức tính bán kính đáy, chiều cao, diện tích đáy, diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích hình trụ.

+ Diện tích xung quanh : ${S_{xq}} = 2\pi Rh$

+ Diện tích đáy : ${S_{d}}=\pi {R^2}$.

+ Diện tích toàn phần : ${S_{tp}} = {S_{xq}} + 2.{S_{d}} = 2\pi Rh + 2\pi {R^2}$.

+ Thể tích : $V = \pi {R^2}h$.

Dạng 2 : Bài tập tổng hợp

Phương pháp :

Sử dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông và các công thức liên quan đến hình trụ.

Chia sẻ bài viết:
(Nguồn: vungoi.vn)
Mục lục Trang chủ Tài khoản