User Avatar
Tài khoản
User Avatar

Hình trụ. Diện tích xung quanh và thể tích hình trụ

1. Các kiến thức cần nhớ

Hình trụ

2. Các dạng toán thường gặp

Dạng 1: Tính bán kính đáy, chiều cao và diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích hình trụ

Phương pháp:

Sử dụng các công thức tính bán kính đáy, chiều cao, diện tích đáy, diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích hình trụ.

+ Diện tích xung quanh : ${S_{xq}} = 2\pi Rh$

+ Diện tích đáy : ${S_{d}}=\pi {R^2}$.

+ Diện tích toàn phần : ${S_{tp}} = {S_{xq}} + 2.{S_{d}} = 2\pi Rh + 2\pi {R^2}$.

+ Thể tích : $V = \pi {R^2}h$.

Dạng 2 : Bài tập tổng hợp

Phương pháp :

Sử dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông và các công thức liên quan đến hình trụ.

(Nguồn: vungoi.vn)
Mục lục - Toán 9
Rao vặt miễn phí toàn quốc