Hình lăng trụ, hình hộp, hình chóp cụt

1. Hình lăng trụ và hình hộp

a) Hình lăng trụ

Hình vẽ trên cho ta một hình lăng trụ, ở đó:

+) Các cạnh bên của hình lăng trụ song song và bằng nhau.

+) Các mặt bên của hình lăng trụ là các hình bình hành.

+) Hai đáy của hình lăng trụ là hai đa giác bằng nhau và nằm trên hai mặt phẳng song song.

+) Tên gọi của lăng trụ được gọi theo tên đa giác đáy: lăng trụ tam giác, lăng trụ tứ giác, lăng trụ ngũ giác,…

b) Hình hộp

Định nghĩa: Hình lăng trụ có đáy là hình bình hành được gọi là hình hộp.

2. Hình chóp cụt

Hình trên cho ta một hình chóp cụt được tạo thành từ việc cắt hình chóp \(S.ABCDE\) bởi mặt phẳng \(\left( P \right)\) song song với đáy.

3. Phương pháp chứng minh hai mặt phẳng song song

Phương pháp 1:

- Bước 1: Chứng minh mặt phẳng \(\left( \alpha  \right)\) chứa hai đường thẳng \(a,b\) cắt nhau lần lượt song song với hai đường thẳng \(a',b'\) cắt nhau trong mặt phẳng \(\left( \beta  \right)\).

- Bước 2: Kết luận \(\left( \alpha  \right)//\left( \beta  \right)\).

Phương pháp 2:

- Bước 1: Tìm hai đường thẳng \(a,b\) cắt nhau trong mặt phẳng \(\left( \alpha  \right)\).

- Bước 2: Lần lượt chứng minh $a//\left( \beta  \right)$ và $b//\left( \beta  \right)$ 

- Bước 3: Kết luận \(\left( \alpha  \right)//\left( \beta  \right)\).

Chia sẻ bài viết:
(Nguồn: vungoi.vn)
Mục lục Trang chủ Tài khoản