Hiệu của hai véc tơ

1. Vectơ đối của một vec

Vectơ đối của vectơ $\overrightarrow a $ là vectơ ngược hướng và có cùng độ dài với vectơ $\overrightarrow a $

Kí hiệu $ - \overrightarrow a $

Như vậy $\overrightarrow a  + \left( { - \overrightarrow a } \right) = \overrightarrow 0 {\rm{, }}\forall \overrightarrow a $ và \(\overrightarrow {AB}  =  - \overrightarrow {BA} \)

2. Định nghĩa hiệu hai vec

Hiệu của hai vectơ $\overrightarrow a $ và $\overrightarrow b $ là tổng của vectơ $\overrightarrow a $ và vectơ đối của vectơ $\overrightarrow b $.

Kí hiệu là $\overrightarrow a  - \overrightarrow b  = \overrightarrow a  + \left( { - \overrightarrow b } \right)$

Quy tắc về hiệu vectơ: Cho $O,A,B$  tùy ý ta có: $\overrightarrow {OB}  - \overrightarrow {OA}  = \overrightarrow {AB} $

Chia sẻ bài viết:
(Nguồn: vungoi.vn)
Mục lục Trang chủ Tài khoản