Góc. Số đo góc

I. Các kiến thức cần nhớ

1. Góc

Kí hiệu: \(\widehat {xOy}\) ; \(\widehat {AOB}\) … (viết đỉnh ở giữa) hoặc \(\widehat O\) .

- Góc bẹt là góc có hai cạnh là hai tia đối nhau.

- Điểm nằm trong góc

Khi hai tia \(Ox\) và \(Oy\) không đối nhau, điểm \(M\) gọi là điểm nằm trong góc \(xOy\) nếu tia \(OM\) nằm giữa hai tia \(Ox\) và \(Oy.\) Khi đó tia \(OM\) nằm trong góc \(xOy.\)

Nếu tia \(OM\) nằm trong góc \(xOy\) thì mọi điểm thuộc tia \(OM\) đều nằm trong góc \(xOy\).

2. Số đo góc

Đo góc

So sánh hai góc

3. Các loại góc

- Chú ý: Đơn vị đo góc là độ, phút, giây:  \(1^\circ  = 60';\,1' = 60''\)

II. Các dạng toán thường gặp

Dạng 1: Nhận biết góc. Viết kí hiệu góc.

Phương pháp:

Để nhận biết góc ta xác định hai tia chung gốc.

Để viết kí hiệu góc, ta viết ba chữ (đỉnh ở giữa) hoặc viết 1 chữ là đỉnh của góc.

Dạng 2: Đếm số góc

Phương pháp:

Nếu có \(n\,\left( {n \ge 2} \right)\) tia chung gốc (không có tia nào trùng nhau)  thì số lượng góc tạo thành là \(\dfrac{{n\left( {n - 1} \right)}}{2}\) .

Dạng 3: Điểm nằm trong góc

Phương pháp:

Để nhận biết điểm \(M\) có nằm trong góc \(xOy\) hay không thì ta xét xem tia \(OM\) có nằm giữa hai tia \(Ox;Oy\) hay không?

Dạng 4: So sánh hai góc

Phương pháp:

Muốn so sánh hai góc ta so sánh các số đo của chúng.

Chia sẻ bài viết:
(Nguồn: vungoi.vn)
Mục lục Trang chủ Tài khoản