Giới thiệu tỉ số

Ví dụ 1: Một đội xe tải có \(5\) xe tải và \(7\) xe khách.

Ta nói: - Tỉ số của số xe tải và số xe khách là \(5:7\) hay \(\dfrac{5}{7}\).

               Tỉ số này cho biết số xe tải bằng \(\dfrac{5}{7}\) số xe khách.

            - Tỉ số của số xe khách và số xe tải là \(7:5\) hay \(\dfrac{7}{5}\).

               Tỉ số này cho biết số xe khách bằng \(\dfrac{7}{5}\) số xe tải.

Ví dụ 2:

Chia sẻ bài viết:
(Nguồn: vungoi.vn)
Mục lục Trang chủ Tài khoản