Giây, thế kỉ

1. Giây

 

2. Thế kỉ

- Từ năm $1$ đến năm $100$ là thế kỉ một (thế kỉ \(I\)).

- Từ năm $101$ đến năm $200$ là thế kỉ hai (thế kỉ \(II\)).  

- Từ năm $201$ đến năm $300$ là thế kỉ ba (thế kỉ \(III\)).

- Từ năm $1901$ đến năm $2000$ là thế kỉ hai mươi (thế kỉ \(XX\)).

- Từ năm $2001$ đến năm $2100$ là thế kỉ hai mươi mốt (thế kỉ \(XXI\)).

Chia sẻ bài viết:
(Nguồn: vungoi.vn)
Mục lục Trang chủ Tài khoản