Giảm đi một số lần

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

Bài toán: Cho đoạn thẳng AB dài $8{\rm{ }}cm$, đoạn thẳng CD có độ dài bằng độ dài đoạn thẳng AB giảm đi $4$ lần. Tìm độ dài của đoạn thẳng CD.

Tóm tắt:

Cách giải:

Độ dài của đoạn thẳng CD là:

$8:4 = 2\,(cm)$

Đáp số: $2\,(cm)$

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Cho số và yêu cầu tìm giá trị của số đó khi giảm đi nhiều lần.

Bước 1: Tóm tắt đề bài bằng sơ đồ đoạn thẳng.

Bước 2: Muốn giảm một số đi nhiều lần, ta lấy số đó chia cho số lần.

Ví dụ: Em đang có \(16\) cái kẹo, sau khi đem cho các bạn thì số kẹo của em giảm đi \(4\) lần. Hỏi em còn lại bao nhiêu cái kẹo ?

Tóm tắt:

Giải

Em còn lại số cái kẹo là:

\(16:4 = 4\) (cái kẹo)

Đáp số: \(4\) cái kẹo

Dạng 2: Giảm đi một số lần của một số có chứa đơn vị đo.

Bước 1: Thực hiện phép chia số đã cho với số lần.

Bước 2: Viết lại đơn vị đo ban đầu vào kết quả vừa tìm được.

Ví dụ: Giảm \(15cm\) đi \(3\) lần thì được bao nhiêu ?

Giải:

Ta có: \(15:3 = 5(cm)\)

Vậy \(15cm\) giảm đi \(3\) lần thì được giá trị bằng \(5cm\)

Dạng 3: Điền số thích hợp vào chỗ trống

Bước 1: Chia số cho trước với số lần.

Bước 2: Điền số vừa tìm được vào ô trống.

Ví dụ: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Giải:

Ta có \(24 \times 6 = 4\)

Số cần điền vào chỗ trống là \(4\)

Chia sẻ bài viết:
(Nguồn: vungoi.vn)
Mục lục Trang chủ Tài khoản