Định lý Pytago

I. Các kiến thức cần nhớ

1. Định lý Pytago

Ví dụ: \(\Delta ABC\) vuông tại  $A$\( \Rightarrow B{C^2} = A{B^2} + A{C^2}\)

2. Định lý Pytago đảo

Ví dụ:

\(\Delta ABC\) có \(B{C^2} = A{B^2} + A{C^2}\)\( \Rightarrow \widehat {BAC} = {90^0}.\)

II. Các dạng toán thường gặp

Dạng 1: Tính độ dài một cạnh của tam giác vuông

Phương pháp:

Sử dụng định lý Py-ta-go.

Dạng 2: Sử dụng định lý Py-ta-go đảo để nhận biết tam giác vuông

Phương pháp:

+ Tính bình phương các độ dài ba cạnh của tam giác

+ So sánh bình phương của cạnh lớn nhất với tổng các bình phương của hai cạnh kia

+ Nếu hai kết quả bằng nhau thì tam giác đó là tam giác vuông, cạnh lớn nhất là cạnh huyền.

Chia sẻ bài viết:
(Nguồn: vungoi.vn)
Mục lục Trang chủ Tài khoản