Diện tích hình thang, diện tích hình thoi

1. Các kiến thức cần nhớ

Diện tích hình thang

Diện tích hình bình hành

Diện tích tứ giác có hai đường chéo vuông góc

Diện tích hình thoi

Nhận xét: Vì hình thoi cũng là hình bình hành nên diện tích hình thoi còn được tính bằng tích một cạnh với đường cao tương ứng.

2. Các dạng toán thường gặp

Dạng 1: Sử dụng các công thức diện tích để chứng minh và tính toán (cạnh, diện tích, chu vi…)

Phương pháp:

Ta sử dụng các công thức diện tích sau:

+ Diện tích hình thang bằng nửa tích của tổng hai đáy với chiều cao: \(S = \dfrac{{\left( {a + b} \right)h}}{2}\)

+ Diện tích hình bình hành bằng tích một cạnh với chiều cao ứng với cạnh đó: \(S = a.h\) .

+ Diện tích tứ giác có hai đường chéo vuông góc bằng nửa tích  hai đường chéo

+ Diện tích hình thoi bằng nửa tích hai đường chéo: \(S = \dfrac{1}{2}{d_1}.{d_2}\)

Chia sẻ bài viết:
(Nguồn: vungoi.vn)
Mục lục Trang chủ Tài khoản