Đề-xi-mét vuông. Mét vuông

1. Đề-xi-mét vuông

Để đo diện tích người ta còn dùng đơn vị: đề-xi-mét vuông.

Đề-xi-mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài $1dm$.

Đề-xi-mét vuông viết tắt là \(d{m^2}\).  

Ta thấy hình vuông $1\;d{m^2}\;$ gồm $100$ hình vuông $1c{m^2}$.

2. Mét vuông

Để đo diện tích người ta còn dùng đơn vị: mét vuông.

Mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài $1m$ .

Mét vuông viết tắt là \({m^2}\).

Ta thấy hình vuông $1\,{m^2}\;$ gồm $100$ hình vuông $1\,d{m^2}$.

Chia sẻ bài viết:
(Nguồn: vungoi.vn)
Mục lục Trang chủ Tài khoản