Dấu hiệu chia hết cho 9

1. Ví dụ

2. Dấu hiệu chia hết cho \(9\)

Chú ý: Các số có tổng các chữ số không chia hết cho \(9\) thì không chia hết cho \(9\).

Nếu tổng các chữ số của số A chia \(9\) còn dư  thì số đó chính là số dư  khi chia A cho \(9\).

Chia sẻ bài viết:
(Nguồn: vungoi.vn)
Mục lục Trang chủ Tài khoản