Dấu hiệu chia hết cho 3

1. Ví dụ

2. Dấu hiệu chia hết cho \(3\)

Chú ý: Các số có tổng các chữ số không chia hết cho \(3\) thì không chia hết cho \(3\).

Nếu tổng các chữ số của số A chia \(3\) còn dư  thì số đó chính là số dư khi chia A cho \(3\).

Chia sẻ bài viết:
(Nguồn: vungoi.vn)
Mục lục Trang chủ Tài khoản