Chu vi hình tam giác - Chu vi hình tứ giác.

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

- Cách tính chu vi của hình tam giác và chu vi hình tứ giác.

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Tìm chu vi của một hình tam giác.

Muốn tính chu vi của hình tam giác ta tìm tổng độ dài ba cạnh của tam giác đó.

Ví dụ: Tính chu vi tam giác ABC sau:

Chu vi tam giác ABC là:

\(2 + 4 + 5 = 11\left( {cm} \right)\)

                                        Đáp số: \(11cm\).

Dạng 2: Tìm chu vi hình tứ giác

Muốn tìm chu vi của hình tứ giác ta tìm tổng độ dài các cạnh của tứ giác.

Ví dụ: Tìm chu vi của hình tứ giác sau:

Chu vi tứ giác DEGH là:

\(3 + 5 + 6 + 4 = 18\left( {cm} \right)\)

                               Đáp số: \(18cm\).

Dạng 3: So sánh độ dài của đường gấp khúc với chu vi hình tam giác, hình tứ giác.

- Tính độ dài đường gấp khúc, chu vi của hình tam giác, tứ giác.

- Đổi các đơn vị đo về cùng một đơn vị (nếu cần) rồi so sánh.

Ví dụ: So sánh độ dài đường gấp khúc ABCDE và chu vi hình tứ giác ABCD

Độ dài đường gấp khúc ABCDE là:

\(3 + 3 + 3 + 3 = 12\left( {cm} \right)\)

Chu vi hình tứ giác ABCD là:

\(3 + 3 + 3 + 3 = 12\left( {cm} \right)\)

Vậy độ dài đường gấp khúc ABCDE bằng chu vi hình tứ giác ABCD.

Chia sẻ bài viết:
(Nguồn: vungoi.vn)
Mục lục Trang chủ Tài khoản