Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Tính, đặt tính rồi tính

Bước 1: Đặt tính phép chia theo hàng dọc.

Bước 2: Thực hiện phép chia bằng cách lần lượt chia chữ số hàng chục, hàng đơn vị của số bị chia với số chia.

Dạng 2: Toán đố

Bước 1: Đọc và phân tích kĩ đề, xác định giá trị của số cho trước và số phần bằng nhau.

Bước 2: Muốn tìm một trong các phần bằng nhau của một số thì ta lấy số đó chia cho số phần bằng nhau đã cho.

Bước 3: Trình bày bài giải và kiểm tra lại kết quả vừa tìm được.

Ví dụ: Một cửa hàng có \(66\) bao gạo và đã bán được \(\dfrac{1}{6}\) số bao đó. Hỏi cửa hàng đó đã bán được bao nhiêu bao gạo ?

Phân tích: Muốn tìm \(\dfrac{1}{6}\) của \(66\) bao gạo thì ta cần lấy số bao gạo chia cho \(6\)

Giải:

Cửa hàng đã bán số bao gạo là:

\(66:6 = 11\) (bao)

Đáp số: \(11\) bao.

Dạng 3: Tính giá trị biểu thức

- Với biểu thức có chứa phép toán cộng, trừ, nhân, chia:

Bước 1: Thực hiện phép tính nhân, chia.

Bước 2: Thực hiện phép tính cộng, trừ còn lại theo thứ tự từ trái sang phải.

- Với biểu thức chỉ có phép toán cộng, trừ hoặc nhân, chia:

Thực hiện theo thứ tự từ trái sang phải.

Ví dụ:

\(\begin{array}{l}a)\,\,\,84:4 + 12\\b)\,\,\,84:4:3\end{array}\)

Giải:

\(\begin{array}{l}a)\,\,\,84:4 + 12 = 21 + 12 = 33\\b)\,\,\,84:4:3 = 21:3 = 7\end{array}\)

Dạng 4: Tìm x

Ví dụ: Tìm \(x\), biết: \(x:5 = 37\)

Giải:

\(\begin{array}{l}x:5 = 37\\x\,\,\,\,\,\,\,\, = 37 \times 5\\x\,\,\,\,\,\,\,\, = \,\,\,\,185\end{array}\)

Chia sẻ bài viết:
(Nguồn: vungoi.vn)
Mục lục Trang chủ Tài khoản