Chia một tổng cho một số

Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức:

             $\left( {35 + 21} \right):7$ và $35:7 + 21:7$

Ta có:   $\left( {35 + 21} \right):7\; = 56:7 = {\rm{ }}8$

             $35:7 + 21:7 = 5 + 3 = 8$

Vậy:     $\left( {35 + 21} \right):7 = \;35:7 + 21:7$

Khi chia một tổng cho một số, nếu các số hạng của tổng đều chia hết cho số chia thì ta có

thể chia từng số hạng cho số chia, rồi cộng các kết quả tìm được với nhau.

Chia sẻ bài viết:
(Nguồn: vungoi.vn)
Mục lục Trang chủ Tài khoản