Chia một số cho một tích

Tính và so sánh giá trị của các biểu thức:

\(24:\,\,(3 \times 2)  \,;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,24:3:2\,\,;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,24:2:3\)

Ta có:

            \(\begin{array}{l}24:\,\,(3 \times 2) = 24:6 = 4\\24:3:2 = 8:2 = 4\\24:2:3 = 12:3 = 4\end{array}\)

Vậy:    \(24:\,\,(3 \times 2)  \,\, = \,\,24:3:2\,\, = \,\,\,24:2:3\)

Khi chia một số cho một tích hai thừa số, ta có thể chia số đó cho một thừa số, rồi lấy kết quả tìm được chia tiếp cho thừa số kia.

Chia sẻ bài viết:
(Nguồn: vungoi.vn)
Mục lục Trang chủ Tài khoản