Chia cho số có hai chữ số

Ví dụ 1:  \(672:21 = ?\)

Vậy \(672:21 = 32\).

Ví dụ 2:  \(779:18 = ?\)

Vậy \(779:18 = 43\) (dư \(5\)).

Ví dụ 3:  \(8192:64 = ?\)

Vậy \(8192:64 = 128\).

Ví dụ 4:  \(1154:62 = ?\)

Vậy \(1154:62 = 18\) (dư \(38\)).

Ví dụ 5:  \(10105:43 = ?\)

Vậy \(10105:43 = 235\).

Chia sẻ bài viết:
(Nguồn: vungoi.vn)
Mục lục Trang chủ Tài khoản