Các số từ 111 đến 200

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

Đếm theo thứ tự , đọc, viết và cách so sánh các số từ \(111\) đến \(200\).

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Đọc và viết số.

- Đọc số theo thứ tự các hàng từ trái sang phải.

- Từ cách đọc số em viết các chữ số tương ứng với các hàng rồi viết được số.

Ví dụ: Đọc và viết số \(111\)

Dạng 2: So sánh

+ Số có ít chữ số hơn thì có giá trị bé hơn.

+ Số có số chữ số giống nhau thì so sánh các hàng từ trái sang phải.

Ví dụ: Điền dấu >; <; = vào chỗ chấm:

\(121.....112\)

Giải

Hai số đã cho đều là số có ba chữ số và có chữ số hàng trăm giống nhau.

Chữ số hàng chục có \(2>1\) nên \(121 > 112\)

Dấu cần điền vào chỗ chấm là “ > ”.

Dạng 3: Thứ tự các số từ \(111\) đến \(200\).

Ghi nhớ thứ tự các số trong phạm vi từ \(111\) đến \(200\).

Ví dụ: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

\(113;114;.....;116\)

Giải

Ta có: \(113;114;115;116\)

Số cần điền vào chỗ chấm là \(115\).

Chia sẻ bài viết:
(Nguồn: vungoi.vn)
Mục lục Trang chủ Tài khoản