Các bài toán cơ bản về phân số: Tìm một số khi biết giá trị phân số của số đó

Bài toán: Biết \(\dfrac{2}{3}\) số cam trong rổ là \(8\) quả cam. Hỏi trong rổ có bao nhiêu quả cam?

Nhận xét:

a) \(\dfrac{1}{3}\) số cam trong rổ là:              \(8:2 = 4\) (quả)

    Số cam trong rổ là:                  \(4 \times 3 = 12\) (quả)

b) Ta có thể tìm số cam trong rổ như sau:

            \(8:2 \times 3 = 12\) (quả )

Bài giải

Số cam trong rổ là:

           \(8:2 \times 3 = 12\) (quả )

                                    Đáp số: \(12\) quả cam.

Muốn tìm một số biết \(\dfrac{2}{3}\) của số đó là \(8\) ta lấy \(8\) chia cho \(2\) rồi nhân với \(3\).

Chú ý:  Coi số cam trong rổ là \(1\) đơn vị. Theo đề bài ta có \(\dfrac{2}{3}\) số cam trong rổ là \(8\) quả cam. Do đó, để tìm số cam trong rổ ta có thể lấy \(8\) chia cho \(\dfrac{2}{3}\).

Ta có lời giải như sau:

Số cam trong rổ là:

          \(8:\dfrac{2}{3} = 12\) (quả)

                                         Đáp số: \(12\) quả cam.

Khi làm bài ta có thể làm một trong hai cách đã cho.

Chia sẻ bài viết:
(Nguồn: vungoi.vn)
Mục lục Trang chủ Tài khoản