Biểu thức có chứa một chữ

Biểu thức có chứa một chữ

Ví dụ: Lan có \(3\) quyển vở, mẹ cho Lan thêm … quyển vở. Lan có tất cả … quyển vở.

\(3 + a\) là biểu thức có chứa một chữ.

- Nếu \(a = 1\) thì \(3 + a = 3 + 1 = 4\); \(4\) là một giá trị của biểu thức \(3 + a\).

- Nếu \(a = 2\) thì \(3 + a = 3 + 2 = 5\); \(5\) là một giá trị của biểu thức \(3 + a\).

- Nếu \(a = 3\) thì \(3 + a = 3 + 3 = 6\); \(6\) là một giá trị của biểu thức \(3 + a\).

Mỗi lần thay chữ \(a\) bằng số ta tính được một giá trị của biểu thức \(3 + a\).

Nội dung:

Ví dụ: Tính giá trị của biểu thức \(a + 8\) với \(a = 25\).

Giải:

Nếu \(a = 25\) thì \(a + 8 = 25 + 8 = 33\).

Vậy với \(a = 25\) thì giá trị của biểu thức \(a + 8\) là \(33\).

Chia sẻ bài viết:
(Nguồn: vungoi.vn)
Mục lục Trang chủ Tài khoản