Ba điểm thẳng hàng

1. Các kiến thức cần nhớ

Ba điểm thẳng hàng

Với $3$ điểm thẳng hàng $A,B,C$ ta có thể nói:

+ Điểm $B$ nằm giữa hai điểm $A$ và $C.$

+ Hai điểm $A$ và $B$ nằm cùng phía đối với điểm $C,$ hai điểm $B$ và $C$ nằm cùng phía đối với điểm $A.$

+ Hai điểm $A$ và $C$ nằm khác phía đối với điểm $B.$

2. Các dạng toán thường gặp

Dạng 1: Nhận biết ba điểm thẳng hàng, ba điểm không thẳng hàng

Phương pháp:

+ Khi ba điểm cùng thuộc một đường thẳng, ta nói là ba điểm thẳng hàng.

+ Khi ba điểm không cùng thuộc bất kì đường thẳng nào, ta nói chúng không thẳng hàng.

Dạng 2:  Xác định điểm nằm giữa, nằm khác phía, nằm cùng phía

- Trong $3$ điểm thẳng hàng, có một điểm và chỉ một điểm nằm giữa hai điểm còn lại. Từ đó xác định được các điểm nào cùng phía hay khác phía với điểm nào.

Nếu điểm $B$ nằm giữa hai điểm $A$ và $C$ thì

+ Hai điểm $A$ và $B$ nằm cùng phía đối với điểm $C$

+ Hai điểm $B$ và $C$ nằm cùng phía đối với điểm $A.$

+ Hai điểm $A$ và $C$ nằm khác phía đối với điểm $B.$

Chia sẻ bài viết:
(Nguồn: vungoi.vn)
Mục lục Trang chủ Tài khoản