8 cộng với một số: 8 + 5

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

- Bảng cộng $8$ với một số.

- Áp dụng vào giải toán đố bằng một phép cộng.

- Trong một phép cộng, nếu đổi vị trí của hai số thì kết quả của phép tính đó không thay đổi.

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Thực hiện phép tính

- Đặt tính theo cột dọc, các số cùng hàng được đặt thẳng với nhau.

- Thực hiện phép cộng các số của từng hàng theo thứ tự từ phải sang trái.

Ví dụ: Đặt tính rồi tính: \(8 + 7\)

Giải:

\(\frac{{ + \begin{array}{*{20}{r}}8\\7\end{array}}}{{\,\,\,15}}\)

Vậy giá trị cần tìm là \(15\)

Dạng 2: Tính nhẩm

- Tính tổng các số có giá trị bằng \(10\)

- Tính toán với các số còn lại.

Ví dụ: \(8 + 3 + 2\)

Giải:

\(8 + 3 + 2 = 8 + 2 + 3 = 10 + 3 = 13\)

Giá trị cần tìm là \(13\)

Dạng 3: Toán đố

- Đọc và phân tích đề: Xác định các số liệu đã cho, số lượng tăng thêm hay giảm bớt và yêu cầu của bài toán.

- Tìm cách giải: Khi bài toán yêu cầu tìm giá trị “cả hai” hoặc “tất cả” thì em thường dùng phép toán cộng.

- Trình bày lời giải: Viết lời giải, phép tính và đáp số cho bài toán.

- Kiểm tra lời giải của bài toán và kết quả vừa tìm được.

Ví dụ: Một người nông dân nuôi \(8\) con gà mái và \(3\)con gà trống. Hỏi người nông dân đó có tất cả bao nhiêu con gà ?

Giải:

Người nông dân đó có tất cả số con gà là:

\(8 + 3 = 11\) (con)

Đáp số: \(11\) con

Chia sẻ bài viết:
(Nguồn: vungoi.vn)
Mục lục Trang chủ Tài khoản