7 cộng với một số: 7 + 5

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Thực hiện phép tính

- Đặt tính theo cột dọc (nếu có yêu cầu)

- Thực hiện nhẩm giá trị cộng \(7\) với một số rồi điền kết quả.

Ví dụ: Tính

\(\dfrac{{ + \begin{array}{*{20}{r}}7\\4\end{array}}}{{....}}\)

Giải:

\(\dfrac{{ + \begin{array}{*{20}{r}}7\\4\end{array}}}{{\,\,\,\,11}}\)

Số cần điền vào chỗ chấm là \(11\)

Dạng 2: Tính nhẩm

- Tính các số có tổng bằng \(10\)

- Cộng với số còn lại.

Ví dụ: Tính \(7 + 2 + 3\)

Giải:

\(7 + 2 + 3 = 7 + 3 + 2 = 10 + 2 = 12\)

Giá trị của biểu thức bằng \(12\)

Dạng 3: Toán đố

- Đọc và phân tích kĩ đề bài

- Tìm lời giải cho bài toán, chú ý  dạng toán “nhiều hơn” vừa học.

- Trình bày bài và kiểm tra lại kết quả vừa tìm được.

Ví dụ: Năm nay em \(7\) tuổi. Chị hơn em \(4\) tuổi. Hỏi năm nay chị bao nhiêu tuổi ?

Cách giải:

Vì chị có nhiều tuổi hơn em nên muốn tìm số tuổi của chị hiện nay thì cần lấy số tuổi hiện tại của em cộng thêm với \(4\) 

Giải:

Năm nay chị có số tuổi là:

\(7 + 4 = 11\) (tuổi)

Đáp số: \(11\) tuổi

Chia sẻ bài viết:
(Nguồn: vungoi.vn)
Mục lục Trang chủ Tài khoản