6 cộng với một số: 6 + 5

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Tính hoặc tính nhẩm phép cộng của ${\bf{6}}$ với một số.

- Tách số hạng thứ hai thành tổng của \(4\) đơn vị và phần còn lại.

- Cộng \(6\) với \(4\) đơn vị rồi cộng với phần còn lại.

Ví dụ: Nhẩm \(6 + 7 = ?\)

Giải:

Em nhẩm \(7 = 4 + 3\)

Nhẩm: \(6 + 4 + 3 = 10 + 3 = 13\)

Vậy \(6 + 7 = 13\)

Dạng 2: Tìm số hạng còn thiếu trong phép cộng của ${\bf{6}}$ với một số.

- Nhẩm \(6\) cộng với số nào để được tổng đã cho.

- Điền số vừa nhẩm được vào chỗ trống.

Ví dụ: \(6 + ? = 14\)

Giải:

Nhẩm \(6 + 8 = 14\) nên số cần điền thay dấu ? là số \(8\)

Dạng 3: So sánh

- Tính giá trị của mỗi vế.

- So sánh và điền dấu vào chỗ trống.

Ví dụ: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm:

\(6 + 9 - 5....11\)

Giải

\(6 + 9 - 5 = 15 - 5 = 10\)

Vì \(10 < 11\) nên dấu cần điền vào chỗ chấm là \( < \)

Chia sẻ bài viết:
(Nguồn: vungoi.vn)
Mục lục Trang chủ Tài khoản