33 - 5

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Tính

- Đặt tính thẳng hàng.

- Thực hiện phép trừ lần lượt từ phải sang trái, khi hàng đơn vị của số bị trừ không đủ để trừ thì em cần thực hiện phép trừ có nhớ.

Ví dụ: Đặt tính và tính \(33 - 8\)

Giải

\(\dfrac{{ - \begin{array}{*{20}{r}}{33}\\8\end{array}}}{{\,\,\,\,\,25}}\)

Vậy phép toán đã cho có giá trị bằng \(25\)

Dạng 2: Xây dựng phép toán và tìm kết quả.

- Viết phép tính theo các dữ liệu của đề bài đã cho.

- Thực hiện phép tính để tìm giá trị của kết quả.

Ví dụ: Phép trừ có số bị trừ là \(33\) và số trừ là \(9\). Hiệu của phép toán đó có giá trị là…….

Giải:

Hiệu của hai số là:

\(33 - 9 = 24\)

Số cần điền vào chỗ chấm là \(24\)

Dạng 3: Tìm x

Muốn tìm số hạng chưa biết, em lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

Ví dụ: Tìm \(x\), biết: \(x + 6 = 53\)

Giải:

\(\begin{array}{l}x + 6 = 53\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 53 - 6\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = \,\,\,\,\,\,\,47\end{array}\)

Giá trị cần tìm là \(x = 47\)

Chia sẻ bài viết:
(Nguồn: vungoi.vn)
Mục lục Trang chủ Tài khoản