Phiếu bài tập tuần Toán 9 - Tuần 15+16

PHIẾU HỌC TẬP TOÁN 9 TUẦN 15 + 16

Đại số 9 :        §6: Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế.                      

                        §7: Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số.

Bài 1: Giải hệ phương trình:

a)  $\left\{ \begin{array}{l}
2x + y = 5\\
x - y = 1
\end{array} \right.$

b) $\left\{ \begin{array}{l}
2x + 5y =  - 3\\
3x - y = 4
\end{array} \right.$

c)  $\left\{ \begin{array}{l}
x - y = 1\\
3x + 2y = 3
\end{array} \right.$

d) $\left\{ \begin{array}{l}
x - 7y =  - 26\\
5x + 3y =  - 16
\end{array} \right.$

e)    $\left\{ \begin{array}{l}
3x - 2y = 11\\
x + 2y = 1
\end{array} \right.$

f) $\left\{ \begin{array}{l}
3(x + 1) + 2(x + 2y) = 4\\
4(x + 1) - (x + 2y) = 9
\end{array} \right.$

g) $\left\{ \begin{array}{l}
\dfrac{2}{x} + y = 3\\
\dfrac{1}{x} - 2y = 4
\end{array} \right.$

h) $\left\{ \begin{array}{l}
x + \dfrac{1}{y} = \dfrac{{ - 1}}{2}\\
2x - \dfrac{3}{y} = \dfrac{{ - 7}}{2}
\end{array} \right.$

i) $\left\{ \begin{array}{l}
\dfrac{4}{{x + y}} + \dfrac{1}{{y - 1}} = 5\\
\dfrac{1}{{x + y}} - \dfrac{2}{{y - 1}} =  - 1
\end{array} \right.$

j) $\left\{ \begin{array}{l}
4\sqrt x  - 3\sqrt y  = 4\\
2\sqrt x  + \sqrt y  = 2
\end{array} \right.$

 

Bài 2: Tìm $a,b$  biết hệ phương trình: $\left\{ \begin{array}{l}
2x + by = a\\
bx + ay = 5
\end{array} \right.$ có nghiệm $x = 1$ ; $y = 3$

Bài 3: Cho hệ phương trình $\left\{ \begin{array}{l}
x + 2y = m + 3\\
2x - 3y = m
\end{array} \right.$ $\left( I \right)$   (m là tham số) .

a) Giải hệ phương trình $\left( I \right)$  khi m = 1 .

b) Tìm m để hệ $\left( I \right)$  có nghiệm duy nhất ( x;y )  thỏa mãn $x + y =  - 3$ .

Bài 4: Cho hệ phương trình : $\left\{ \begin{array}{l}
2x + ay =  - 4\\
ax - 3y = 5
\end{array} \right.$

a) Giải hệ phương trình với a = 1

b) Tìm a để hệ phương trình có nghiệm duy nhất.

Bài 5: Cho hệ phương trình: $\left\{ \begin{array}{l}
x - 2y = 5\\
mx - y = 4
\end{array} \right.$    
$\begin{array}{l}
\left( 1 \right)\\
\left( 2 \right)
\end{array}$

Giải hệ phương trình với $m = 2$ .

Tìm m để hệ phương trình có nghiệm duy nhất ( x,y )  trong đó x,y trái dấu.

Tìm m để hệ phương trình có nghiệm duy nhất ( x,y )  thỏa mãn $x = \left| y \right|$ .

HẾT

 

HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1: 

a) $\left\{ \begin{array}{l}
2x + y = 5\\
x - y = 1
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
3x = 6\\
x - y = 1
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x = 2\\
x - y = 1
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x = 2\\
y = 1
\end{array} \right.$

Vậy hệ đã cho có nghiệm duy nhất $\left( {x;y} \right) = \left( {2;1} \right)$

b) $\left\{ \begin{array}{l}
2x + 5y =  - 3\\
3x - y = 4
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
17x = 17\\
3x - y = 4
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x = 1\\
y =  - 1
\end{array} \right.$

Vậy hệ đã cho có nghiệm duy nhất $\left( {x;y} \right) = \left( {1; - 1} \right)$

c) $\left\{ \begin{array}{l}
x - y = 1\\
3x + 2y = 3
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
3x + 2(x - 1) = 3\\
y = x - 1
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
5x = 5\\
y = x - 1
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x = 1\\
y = 0
\end{array} \right.$

Vậy hệ đã cho có nghiệm duy nhất $\left( {x;y} \right) = \left( {1;0} \right)$

d) $\left\{ \begin{array}{l}
x - 7y =  - 26\\
5x + 3y =  - 16
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
5x - 35y =  - 130\\
5x + 3y =  - 16
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x - 7y =  - 26\\
 - 38y =  - 114
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x =  - 5\\
y = 3
\end{array} \right.$

Vậy hệ đã cho có nghiệm duy nhất $\left( {x;y} \right) = \left( { - 5;3} \right)$ .

e) $\left\{ \begin{array}{l}
3x - 2y = 11\\
x + 2y = 1
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
4x = 12\\
x + 2y = 1
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x = 3\\
y =  - 1
\end{array} \right.$
 

Vậy hệ đã cho có nghiệm duy nhất $\left( {x;y} \right) = \left( {3; - 1} \right)$ .

 

 

f) Hệ phương trình tương đương với:

$\left\{ \begin{array}{l}
3x + 3 + 2x + 4y = 4\\
4x + 4 - x - 2y = 9
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
5x + 4y = 1\\
3x - 2y = 5
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
5x + 4y = 1\\
6x - 4y = 10
\end{array} \right.$

$ \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
11x = 11\\
6x - 4y = 10
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x = 1\\
y =  - 1
\end{array} \right.$

Vậy hệ đã cho có nghiệm duy nhất $\left( {x;y} \right) = \left( {1; - 1} \right)$ .

g) Điều kiện x ¹ 0.

$\left\{ \begin{array}{l}
\dfrac{2}{x} + y = 3\\
\dfrac{1}{x} - 2y = 4
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
\dfrac{4}{x} + 2y = 6\\
\frac{1}{x} - 2y = 4
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x = \frac{1}{2}\\
\dfrac{2}{x} + y = 3
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x = \dfrac{1}{2}\\
y =  - 1
\end{array} \right.(TM)$

Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất $\left( {x;y} \right) = \left( {\dfrac{1}{2}; - 1} \right)$ .

h) Điều kiện $y \ne 0$ . Đặt $t = \dfrac{1}{y}$ , hệ phương trình đã cho trở thành

$\left\{ \begin{array}{l}
x + t = \dfrac{{ - 1}}{2}\\
2x - 3t = \dfrac{{ - 7}}{2}
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
t = \dfrac{{ - 1}}{2} - x\\
2x - 3(\dfrac{{ - 1}}{2} - x) = \dfrac{{ - 7}}{2}
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
t = \dfrac{{ - 1}}{2} - x\\
5x =  - 5
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x =  - 1\\
t = \dfrac{1}{2}
\end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x =  - 1\\
y = 2
\end{array} \right.$ 
(thỏa mãn)

Vậy hệ có nghiệm duy nhất là $\left( {x;y} \right) = \left( {- 1;2} \right)$ .

i) Đk: $x \ne  - y;y \ne 1$  

Đặt $u = \dfrac{1}{{x + y}}$ và $v= \dfrac{1}{{y - 1}}$  . Hệ phương trình thành :

$\left\{ \begin{array}{l}
4u + v = 5\\
u - 2v =  - 1
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
8u + 2v = 10\\
u - 2v =  - 1
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
9u = 9\\
2v = u + 1
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
u = 1\\
v = 1
\end{array} \right.$

Do đó, hệ đã cho tương đương :

$\left\{ \begin{array}{l}
\dfrac{1}{{x + y}} = 1\\
\dfrac{1}{{y - 1}} = 1
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x + y = 1\\
y - 1 = 1
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x =  - 1\\
y = 2
\end{array} \right.$

Vậy hệ phương trình có 1 nghiệm duy nhất $\left( {x;y} \right) = \left( {- 1;2} \right)$ .

j) ĐK: $x \ge 0;y \ge 0$  $\left\{ \begin{array}{l}
4\sqrt x  - 3\sqrt y  = 4\\
2\sqrt x  + \sqrt y  = 2
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
4\sqrt x  - 3\sqrt y  = 4\\
4\sqrt x  + 2\sqrt y  = 4
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
5\sqrt y  = 0\\
2\sqrt x  + \sqrt y  = 2
\end{array} \right.$ $\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
{\sqrt y  = 0}\\
{2\sqrt x  = 2}
\end{array} \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
{y = 0}\\
{x = 1}
\end{array}} \right.} \right.$  (t/m)

Vậy hệ phương trình có 1 nghiệm duy nhất $\left( {x;y} \right) = \left( {1; 0} \right)$ .

Bài 2:  Thay x = 1 ; y = 3   vào hệ ta có:

$\left\{ \begin{array}{l}
2.1 + b.3 = a\\
b.1 + a.3 = 5
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
{a - 3b = 2}\\
{3a + b = 5}
\end{array} \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
{3a - 9b = 6}\\
{3a + b = 5}
\end{array} \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
{10b =  - 1}\\
{3a + b = 5}
\end{array} \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
{b = \dfrac{{ - 1}}{{10}}}\\
{a = \dfrac{{17}}{{10}}}
\end{array}} \right.} \right.} \right.} \right.$ 
.

Vậy $a = \dfrac{{ - 1}}{{10}}$; $y = \dfrac{{17}}{{10}}$  thì hệ phương trình có nghiệm x = 1 ; y= 3

Bài 3: 

a) Với m = 1 , hệ phương trình $\left( I \right)$  có dạng:

$\left\{ \begin{array}{l}
x + 2y = 4\\
2x - 3y = 1
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
2x + 4y = 8\\
2x - 3y = 1
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x = 2\\
y = 1
\end{array} \right.$

Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất $\left( {x,y} \right) = \left( {2;1} \right)$ .

b)  $\left\{ \begin{array}{l}
x + 2y = m + 3\\
2x - 3y = m
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
2x + 4y = 2m + 6\\
2x - 3y = m
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x + 2y = m + 3\\
7y = m + 6
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x = \dfrac{{5m + 9}}{7}\\
y = \dfrac{{m + 6}}{7}
\end{array} \right.$

Hệ phương trình có nghiệm duy nhất $\left( {x;y} \right) = \left( {\dfrac{{5m + 9}}{7};\dfrac{{m + 6}}{7}} \right)$ .

Lại có $x + y =  - 3$  hay $\dfrac{{5m + 9}}{7} + \dfrac{{m + 6}}{7} =  - 3 \Leftrightarrow 5m + 9 + m + 6 =  - 21 \Leftrightarrow 6m =  - 36 \Leftrightarrow m =  - 6$

Vậy với m =  - 6  thì hệ phương trình $\left( I \right)$   có nghiệm duy nhất $\left( {x,y} \right)$  thỏa mãn x + y =  - 3 .

Bài 4:  a) Với  a =  1 , ta có hệ phương trình:

 $\left\{ \begin{array}{l}
2x + y =  - 4\\
x - 3y = 5
\end{array} \right.$ $ \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
6x + 3y =  - 12\\
x - 3y = 5
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
7x =  - 7\\
x - 3y = 5
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x =  - 1\\
 - 1 - 3y = 5
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x =  - 1\\
y =  - 2
\end{array} \right.$

 Vậy với a =  1 , hệ phương trình có nghiệm duy nhất là: $\left( {x;y} \right) = \left( { - 1; - 2} \right)$ .

b) Ta xét 2 trường hợp:

+ Nếu a =  0 , hệ có dạng: $\left\{ \begin{array}{l}
2x =  - 4\\
 - 3y = 5
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x =  - 2\\
y =  - \dfrac{5}{3}
\end{array} \right.$
. Vậy hệ có nghiệm duy nhất

+ Nếu $a \ne 0$ , hệ có nghiệm duy nhất khi và chỉ khi: $\dfrac{2}{a} \ne \dfrac{a}{{ - 3}} \Leftrightarrow {a^2} \ne  - 6$ ( luôn đúng, vì ${a^2} \ge 0$ với mọi a)

Do đó, với $a \ne 0$  , hệ luôn có nghiệm duy nhất.

Tóm lại hệ phương trình đã cho có nghiệm duy nhất với mọi a .

Bài 5: 

a) Với m =  2  ta có hệ phương trình: $\left\{ \begin{array}{l}
x - 2y = 5\\
2x - y = 4
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x = 2y + 5\\
2\left( {2y + 5} \right) - y = 4
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x = 2y + 5\\
3y =  - 6
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x = 1\\
y =  - 2
\end{array} \right.$

b) Từ phương trình (1) ta có $x = 2y + 5$ . Thay $x = 2y + 5$  vào phương trình (2) ta được:$m\left( {2y + 5} \right) - y = 4 \Leftrightarrow \left( {2m - 1} \right).y = 4 - 5m$    (3)

Hệ có nghiệm duy nhất khi và chỉ khi (3) có nghiệm duy nhất. Điều này tương đương với: $2m - 1\ne 0 \Leftrightarrow m\ne \dfrac{1}{2}$ . Từ đó ta được: $y = \dfrac{{4 - 5m}}{{2m - 1}}$  ;           $x = 5 + 2y = \dfrac{3}{{2m - 1}}$ . Ta có: $x.y = \dfrac{{3\left( {4 - 5m} \right)}}{{{{\left( {2m - 1} \right)}^2}}}$ . Do đó $x.y < 0 \Leftrightarrow 4 - 5m < 0 \Leftrightarrow m > \dfrac{4}{5}$  (thỏa mãn điều kiện)

c)Ta có: $x = \left| y \right| \Leftrightarrow \dfrac{3}{{2m - 1}} = \left| {\dfrac{{4 - 5m}}{{2m - 1}}} \right|$     (4)

Từ (4) suy ra $2m - 1 > 0 \Leftrightarrow m > \dfrac{1}{2}$ . Với điều kiện $m > \dfrac{1}{2}$  ta có:

$\left( 4 \right) \Leftrightarrow \left| {4 - 5m} \right| = 3 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
4 - 5m = 3\\
4 - 5m =  - 3
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
m = \dfrac{1}{5}\left( l \right)\\
m = \dfrac{7}{5}
\end{array} \right.$
. Vậy $m = \dfrac{7}{5}$ .                                           

- Hết –

Chia sẻ:
Sidebar Trang chủ Tài khoản