Phiếu bài tập tuần Toán 9 - Tuần 06

 PHIẾU HỌC TẬP TOÁN 9 TUẦN 06

Đại số 9 § 8: Rút gọn biểu thức chứa căn.

Hình học 9:   Luyện tập: Tỷ số lượng giác của một góc nhọn.

Bài 1: Rút gọn các biểu thức sau;

$A=\frac{2}{\sqrt{7}-\sqrt{6}}-\sqrt{28}+\sqrt{54}$

$B=\sqrt{{{\left( 2-\sqrt{3} \right)}^{2}}}+\sqrt{3}$

$C=\frac{1}{\sqrt{3}+1}+\frac{1}{\sqrt{3}-1}+\frac{2\sqrt{2}-\sqrt{6}}{\sqrt{2}}$

$D=\sqrt{6+2\sqrt{5}}-\sqrt{6-2\sqrt{5}}$

$E=\frac{1}{\sqrt{2}+1}-\frac{\sqrt{8}-\sqrt{10}}{2-\sqrt{5}}$

$F=\sqrt{7-2\sqrt{10}}+\sqrt{20}+\frac{1}{2}\sqrt{8}$

Bài 2:   Rút gọn biểu thức:

$A=\frac{1}{2-\sqrt{3}}+\sqrt{7-4\sqrt{3}}$                            $B=\frac{4}{\sqrt{x}+1}+\frac{2}{1-\sqrt{x}}-\frac{\sqrt{x}-5}{x-1}$ với x ≥ 0, x ≠ 1

Bài 3::  Cho $\Delta ABC$ vuông tại A, Chứng minh rằng: $\frac{AC}{AB}=\frac{\sin B}{\sin C}$.

Bài 4:  Cho $\Delta ABC$ vuông tại A. Kẻ đường cao AH. Tính sinB, sinC, biết:

a)  AB = 13cm, BH = 5cm.    b) BH = 3cm, CH = 4cm.

Bài 5:  Giá trị của x (làm tròn đến chữ số thập phân thứ 3) trong mỗi trường hợp sau. Biết tanB ≈ 1,072;  cosE ≈ 0,188.
 

 

- Hết –

 

 

PHẦN HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1:

$\begin{array}{l}
A = \frac{2}{{\sqrt 7  - \sqrt 6 }} - \sqrt {28}  + \sqrt {54} \\
 = \frac{{2(\sqrt 7  + \sqrt 6 )}}{{(\sqrt 7  - \sqrt 6 )(\sqrt 7  + \sqrt 6 )}} - \sqrt {7.4}  + \sqrt {9.6} \\
 = \frac{{2\sqrt 7  + 2\sqrt 6 }}{{7 - 6}} - 2\sqrt 7  + 3\sqrt 6 \\
 = 2\sqrt 7  + 2\sqrt 6  - 2\sqrt 7  + 3\sqrt 6 \\
 = 5\sqrt 6 
\end{array}$
$\begin{array}{l}
B = \sqrt {{{\left( {2 - \sqrt 3 } \right)}^2}}  + \sqrt 3 \\
 = \left| {2 - \sqrt 3 } \right| + \sqrt 3  = 2{\rm{ (do 2 > }}\sqrt 3 )
\end{array}$
$\begin{array}{l}
C = \frac{{\sqrt 3  - 1 + \sqrt 3  + 1}}{{(\sqrt 3  + 1)(\sqrt 3  - 1)}} + \frac{{\sqrt 2 (2 - \sqrt 3 )}}{{\sqrt 2 }}\\
 = \frac{{2\sqrt 3 }}{{3 - 1}} + 2 - \sqrt 3  = \sqrt 3  + 2 - \sqrt 3  = 2
\end{array}$
$\begin{array}{l}
D = \sqrt {6 + 2\sqrt 5 }  - \sqrt {6 - 2\sqrt 5 } \\
 = \sqrt {5 + 2\sqrt 5  + 1}  - \sqrt {5 - 2\sqrt 5  + 1} \\
 = \sqrt {{{(\sqrt 5  + 1)}^2}}  - \sqrt {{{(\sqrt 5  - 1)}^2}} \\
 = |\sqrt 5  + 1| - |\sqrt 5  - 1| = \sqrt 5  + 1 - \sqrt 5  + 1 = 2
\end{array}$

$\begin{array}{l}
E = \frac{1}{{\sqrt 2  + 1}} - \frac{{\sqrt 8  - \sqrt {10} }}{{2 - \sqrt 5 }} = \frac{{\sqrt 2  - 1}}{{2 - 1}} - \frac{{\sqrt 2 (\sqrt 4  - \sqrt 5 )}}{{2 - \sqrt 5 }}\\
 = \sqrt 2  - 1 - \sqrt 2  =  - 1
\end{array}$

$\begin{array}{l}
F = \sqrt {7 - 2\sqrt {10} }  + \sqrt {20}  + \frac{1}{2}\sqrt 8 \\
 = \sqrt {{{(\sqrt 5  - \sqrt 2 )}^2}}  + 2\sqrt 5  + \frac{1}{2}.2\sqrt 2 \\
 = {\rm{ }}|\sqrt 5  - \sqrt 2 | + 2\sqrt 5  + \sqrt 2 \\
 = \sqrt 5  - \sqrt 2  + 2\sqrt 5  + \sqrt 2 (Do{\rm{ }}\sqrt 5  - \sqrt 2  > 0)\\
 = 3\sqrt 5 
\end{array}$

 

Bài 2:

$A = \frac{1}{{2 - \sqrt 3 }} + \sqrt {7 - 4\sqrt 3 } $

$\begin{array}{l}
 = \frac{1}{{2 - \sqrt 3 }} + \sqrt {4 - 4\sqrt 3  + 3} \\
 = \frac{1}{{2 - \sqrt 3 }} + \sqrt {{{(2 - \sqrt 3 )}^2}} \\
 = \frac{1}{{2 - \sqrt 3 }} + 2 - \sqrt 3 \\
 = \frac{{2 + \sqrt 3 }}{{(2 - \sqrt 3 )(2 + \sqrt 3 )}} + 2 - \sqrt 3 \\
 = \frac{{2 + \sqrt 3 }}{1} + 2 - \sqrt 3  = 4
\end{array}$

Với x ≥ 0 và x ≠ 1, ta có:

$\begin{array}{l}
B = \frac{4}{{\sqrt x  + 1}} + \frac{2}{{1 - \sqrt x }} - \frac{{\sqrt x  - 5}}{{x - 1}}\\
 = \frac{{4(\sqrt x  - 1)}}{{(\sqrt x  + 1)(\sqrt x  - 1)}} + \frac{{ - 2(\sqrt x  + 1)}}{{(\sqrt x  + 1)(\sqrt x  - 1)}} - \frac{{\sqrt x  - 5}}{{(\sqrt x  + 1)(\sqrt x  - 1)}}\\
 = \frac{{4(\sqrt x  - 1) - 2(\sqrt x  + 1) - (\sqrt x  - 5)}}{{(\sqrt x  + 1)(\sqrt x  - 1)}}\\
 = \frac{{\sqrt x  - 1}}{{(\sqrt x  + 1)(\sqrt x  - 1)}} = \frac{1}{{\sqrt x  + 1}}
\end{array}$

Vậy B =  $\frac{1}{\sqrt{x}+1}$

 

 

Bài 3:  

 

 

 

 

 

Xét $\Delta ABC$vuông tại $A$ có

$\sin B=\frac{AC}{BC}$; $sinC=\frac{AB}{BC}$

$\frac{\sin B}{\sin C}=\frac{AC}{BC}:\frac{AB}{BC}=\frac{AC}{AB}$

Bài 4: 

Xét$\Delta ABH$vuông tại$H$có$A{{B}^{2}}=A{{H}^{2}}+B{{H}^{2}}\Rightarrow AH=12cm$

$\sin B=\frac{AH}{AB}=\frac{12}{13}$

$\cos B = \frac{{BH}}{{AB}} = \frac{5}{{13}} \Rightarrow \sin C = \frac{5}{{13}}$

 

 

b) BH = 3cm, CH = 4cm

Xét $\Delta ABC$ vuông tại$A$có: $BC=BH+HC=3+4=7cm$

$A{{B}^{2}}=BH.BC=3.7=21\Rightarrow AB=\sqrt{21}\text{ }cm$

$A{{C}^{2}}=CH.BC=4.7=28\Rightarrow AC=2\sqrt{7}\text{ }cm$

$\sin B=\frac{AC}{BC}=\frac{2\sqrt{7}}{7};sinC=\frac{AB}{BC}=\frac{\sqrt{21}}{7}$

 

Bài 5: 

 

 

 

a) Xét $\Delta ABC$ vuông tại $A$ có: $\tan B=\frac{AC}{AB}\Rightarrow AB=\frac{AC}{\tan B}\approx \frac{63}{1,072}\approx 58,769$

b) Xét $\Delta DEF$ vuông tại $D$ có: $\text{Cos E=}\frac{\text{ED}}{EF}\Rightarrow ED=EF.cosE\approx 16.0,188\approx 3,008cm$

-Hết-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ:
Sidebar Trang chủ Tài khoản