Phiếu bài tập tuần Toán 8 - Tuần 35

PHIẾU HỌC TẬP TOÁN 8 TUẦN 33

KIỂM TRA CUỐI NĂM

†††††††††

 

Bài 1:  Giải các phương trình.

        a)  7x – 6 =  3(6 + x)                                    

        b) 4x (x + 3) = 5(x + 3)        

        c) $\left| 2x-3 \right|+x=2$                                        

        d) $\frac{x}{x+1}+\frac{3}{x-1}=\frac{6}{{{x}^{2}}-1}$

Bài 2: Giải các bất phương trình và biểu diễn tập hợp nghiệm trên trục số.

       a)   3x + 2 $\ge $ 4(3x + 5)

       b)   $\frac{x-3}{2}<\frac{2x-1}{6}-\frac{x+3}{3}$                                 

Bài 3:  Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài gấp hai lần chiều rộng. Nếu tăng chiều rộng 4 m và giảm chiều dài 6 m thì diện tích khu vườn không thay đổi. Tìm chu vi của khu vườn lúc đầu. 

Bài 4: Tìm giá trị nhỏ nhất của P = x2 – 6x + 15

Bài 5: Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH (H$\in $BC), kẻ HD vuông góc với AC tại D (D$\in $AC).

  a) Chứng minh: $\Delta $ DAH  $\Delta $ HAC.                                               

  b) Gọi O là trung điểm của AB, OC cắt AH, HD lần lượt tại K và I.

    Chứng minh: HI = ID.                                                 

c) Chứng minh: AD.AC = BH.HC

  d) Chứng minh: ba điểm B, K, D thẳng hàng.

 

 

– HẾT –

 

 

PHẦN HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1: Giải các phương trình

a) 7x – 6 =  3(6 + x) $\Leftrightarrow 7x-6=18+3x\Leftrightarrow ...\Leftrightarrow x=6$                                         

b) 4x (x + 3) = 5(x + 3) $\Leftrightarrow 4x(x+3)-5\left( x+3 \right)=0\Leftrightarrow (4x-5)(x+3)=0$             

$\Leftrightarrow ...\Leftrightarrow $x = $\frac{5}{4}$  hay x =  – 3                                                                              

c) $\left| 2x-3 \right|+x=2\Leftrightarrow \left| 2x-3 \right|=2-x$

* Trường hợp: 2x – 3 $\ge 0\Leftrightarrow x\ge \frac{3}{2}$      

Pt $\Leftrightarrow 2x-3=2-x\Leftrightarrow ...\Leftrightarrow x=\frac{5}{3}$   (nhận)                                                           

* Trường hợp: 2x – 3 $<0\Leftrightarrow x<\frac{3}{2}$      

Pt $\Leftrightarrow -2x+3=2-x\Leftrightarrow ...\Leftrightarrow x=1$ (nhận)                                                       

Vậy S = $\left\{ \text{ 1 };\text{ }\frac{5}{3}\text{ } \right\}$                                                                                              

d) $\frac{x}{{x + 1}} + \frac{3}{{x - 1}} = \frac{6}{{{x^2} - 1}}$    ĐKXĐ : $\left\{ \begin{array}{l}
x \ne 1\\
x \ne  - 1
\end{array} \right.$ 
                                                           

Pt $\Rightarrow x\left( {x - 1} \right) + 3\left( {x + 1} \right) = 6 \Leftrightarrow ... \Leftrightarrow $  x = – 3 (nhận) hay x = 1 (loại)                

Vậy S = $\left\{ {{\rm{ }} - 3{\rm{ }}} \right\}$                                                                                                   

Bài 2: Giải các bất phương trình và biểu tập nghiệm trên trục số

a) 3x + 2 $\ge $ 4(3x + 5)$\Leftrightarrow 3x+2\ge 12x+20\Leftrightarrow ...\Leftrightarrow -9x\ge 18\Leftrightarrow x\le -2$          

    Biểu diễn tập nghiệm trên trục số đúng                                                        

b) $\frac{x-3}{2}<\frac{2x-1}{6}-\frac{x+3}{3}\Leftrightarrow \frac{3(x-3)}{6}<\frac{2x-1}{6}-\frac{2(x+3)}{6}$                                       

    $\Leftrightarrow ...\Leftrightarrow x<\frac{2}{3}$      

Biểu diễn tập nghiệm trên trục số đúng                                                            

 

 

Bài 3: Gọi x (m) là là chiều rộng khu vườn lúc đầu  (x > 0)                    

chiều dài khu vườn lúc đầu: 2x (m)

Diện tích khu vườn lúc đầu: 2x2  (m2)

Chiều rộng khu vườn lúc sau: x + 4 (m)

Chiều dài khu vườn lúc sau: 2x – 6 (m)

Diện tích khu vường lúc sau: (x + 4)( 2x – 6)  (m2)

Theo đề bài ta có phương trình:  2x2  = (x + 4)( 2x – 6)                                    

$\Leftrightarrow ...\Leftrightarrow x=12$ (nhận)                                                                                           

Trả lời: Chiều rộng khu vườn lúc đầu là 12 (m)

             Chiều dài khu vườn lúc đầu là 2x =2.12 = 24 (m)

             Chu vi khu vườn lúc đầu là (12 + 24).2 = 72 (m)                                 

Bài 4: Tìm giá trị nhỏ nhất của P = x2 – 6x + 15

P = x2 – 6x + 15 = (x2 – 6x + 9) + 6 = (x – 3)2 + 6 $\ge $6   (vì (x – 3)2$\ge $0)          

Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi x – 3 = 0 $\Leftrightarrow $x = 3

Vậy Min P = 6 $\Leftrightarrow $x = 3                                                                                    

Bài 5:

a) Chứng minh được: $\Delta $DAH  $\Delta $HAC (gg)                                                 

b) có HD // AB (cùng $\bot $AC)

Xét $\Delta $OAC có ID // OA $\Rightarrow \frac{ID}{OA}=\frac{CI}{CO}$ (hệ quả Thales) (1)                               

Xét $\Delta $OBC có IH // OB $\Rightarrow \frac{IH}{OB}=\frac{CI}{CO}$ (hệ quả Thales) (2)                                      

 Từ (1) và (2) $\Rightarrow \frac{ID}{OA}=\frac{HI}{OB}\Rightarrow ID=HI$   (vì OA = OB)                                       

c) Chứng minh được $\Delta $ HBA $\Delta $ HAC (gg)                                                         

       $\Rightarrow \frac{BH}{AH}=\frac{AH}{HC}\Rightarrow A{{H}^{2}}=BH.HC$   (3)                                                            

mà $\Delta $DAH $\Delta $HAC (cmt) $\Rightarrow \frac{AD}{AH}=\frac{AH}{AC}\Rightarrow A{{H}^{2}}=AD.AC$     (4)                    

       Từ (3) và (4) $\Rightarrow $ BH.HC = AD.AC                                                                                                                                               

d) Ta có $\frac{AB}{HD}=\frac{2OA}{2HI}=\frac{OA}{HI}$ 

mà HI // OA nên $\frac{OA}{HI}=\frac{AK}{HK}$(Hệ quả Thales) $\Rightarrow \frac{AB}{HD}=\frac{AK}{HK}$

Xét$\Delta $ AKB và $\Delta $ HKD có

$\widehat{BAK}=\widehat{KHD}$(so le trong)  và $\frac{AB}{HD}=\frac{AK}{HK}$

$\Rightarrow $$\Delta $ AKB $\Delta $ HKD (cgc) $\Rightarrow \widehat{AKB}=\widehat{HKI}$ (góc t/ư)                                      

Có $\widehat{AKB}+\widehat{BKH}={{180}^{0}}$     (do A, K, H thẳng hàng)

       $\Rightarrow \widehat{HKD}+\widehat{BKH}={{180}^{0}}\Rightarrow $ B, K, D thẳng hàng.                                            

                            

 

- Hết -

Chia sẻ:
Sidebar Trang chủ Tài khoản