Lời giải - Trang 2

Câu IV

 

(6.0 đ)

Phần 1

 

 

4,0 điểm

 

 

Phần a

(1.0 điểm)

Tứ giác $CDME$ nội tiếp $\Rightarrow AM.AD=AE.AC$

Tứ giác $BMDF$ nội tiếp $\Rightarrow AM.AD=AB.AF$

0,5

Suy ra $AB.AF=AE.AC$. Do đó tứ giác $BECF$ nội tiếp.

0.5

 

Phần b

(2.0 điểm)

Tứ giác $CDME$ nội tiếp $\Rightarrow $ $\widehat{DEC}=\widehat{DMC}$  (1)

Tứ giác $BMDF$ nội tiếp $\Rightarrow \widehat{DMC}=\widehat{DFB}$   (2)    ( cùng bù với góc $\widehat{DMB}$)             

Từ (1) và (2) $\Rightarrow \widehat{DEC}=\widehat{DFB}$   (3)

0.5

Tứ giác $ABDC$ nội tiếp $\Rightarrow \widehat{DBF}=\widehat{ACD}$   (4)  ( cùng bù với góc $\widehat{ABD}$)

Từ (3) và (4) suy ra tam giác $ECD$ và $FBD$ đồng dạng.

0.5

Theo chứng minh trên, ta có tam giác $ECD$ và $FBD$ đồng dạng $\Rightarrow \widehat{EDC}=\widehat{BDF}$

0.5

Tứ giác $ECDM$ nội tiếp $\Rightarrow $ $\widehat{EDC}=\widehat{EMC}$  

Tứ giác $BMDF$ nội tiếp $\Rightarrow $ $\widehat{BDF}=\widehat{BMF}$

Suy ra $\widehat{EMC}=\widehat{BMF}$ ( ở vị trí đối đỉnh) . Vậy ba điểm $E,M,F$ thẳng hàng.

0.5

Phần c

(1.0 điểm)

Kẻ tiếp tuyến $Ax$ của đường tròn $\left( O \right)$$\Rightarrow \widehat{ACB}=\widehat{BAx}$

0.25

Do tứ giác $CEBF$ nội tiếp $\Rightarrow $ $\widehat{ECB}=\widehat{EFB}$  hay $\widehat{ACB}=\widehat{EFA}$.

0.25

Suy ra $\widehat{BAx}=\widehat{EFA}$ ( vị trí so le trong) $\Rightarrow Ax$ // $EF$.

mà $Ax\bot AO\Rightarrow EF\bot AO$.

 

 

0.5

Phần 2

 

(2.0 điểm)

 

 

 

Gọi $D$ là trung điểm của cạnh $BC$. Theo giả thiết ta có

${{\left( 2CD \right)}^{2}}=4CD.AC+4A{{C}^{2}}\Leftrightarrow C{{D}^{2}}=CD.AC+A{{C}^{2}}\Leftrightarrow \dfrac{C{{D}^{2}}}{AC}=CD+AC$  (1)

0.75

Kẻ phân giác trong $AE$ của tam giác $ACD$. Theo tính chất của đường phân giác,

ta có $\dfrac{EC}{ED}=\dfrac{AC}{AD}=\dfrac{AC}{DC}\Rightarrow \dfrac{EC}{ED+EC}=\dfrac{AC}{AD+AC}\Rightarrow \dfrac{EC}{CD}=\dfrac{AC}{AC+CD}$  (2)

Từ (1) và (2) suy ra $\dfrac{EC}{AC}=\dfrac{CD}{CD+AC}=\dfrac{AC}{CD}$

0.75

Suy ra tam giác $ACE$ đồng dạng  với tam giác $DCA$ nên tam giác $ACE$ cân tại $A$.

Lại có $\widehat{EAC}=\dfrac{1}{2}\widehat{CAD}=\dfrac{1}{2}\widehat{ACB}$

Do đó : $\dfrac{1}{2}\widehat{ACB}+\widehat{ACB}+\widehat{ACB}={{180}^{0}}\Rightarrow \widehat{ACB}={{72}^{0}}\Rightarrow \widehat{ABC}={{18}^{0}}$.

 

 

0.5

Câu V

 

(1.0 đ)

(1.0 điểm)

Áp dụng tính chất $\left| a-b \right|\le \left| a \right|+\left| b \right|$. Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $ab\le 0$.

0.25

$\left\{ \begin{array}{l}
{x^2} \le 8\\
{y^2} \le 8\\
{z^2} \le 8
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
\left| x \right| \le 2\sqrt 2 \\
\left| y \right| \le 2\sqrt 2 \\
\left| z \right| \le 2\sqrt 2 
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
\left| {{x^3}} \right| \le 2\sqrt 2 {x^2}\\
\left| {{y^3}} \right| \le 2\sqrt 2 {y^2}\\
\left| {{z^3}} \right| \le 2\sqrt 2 {z^2}
\end{array} \right.$

0.25

Vậy $M\le 2\left( {{\left| x \right|}^{3}}+{{\left| y \right|}^{3}}+{{\left| z \right|}^{3}} \right)\le 4\sqrt{2}\left( {{x}^{2}}+{{y}^{2}}+{{z}^{2}} \right)$=$32\sqrt{2}$.

0.25

Đẳng thức xảy ra khi $\left( x;y;z \right)=\left( 2\sqrt{2};0;0 \right)$ hoặc $\left( x;y;z \right)=\left( -2\sqrt{2};0;0 \right)$ và các hoán vị của nó.  Vậy giá trị lớn nhất của $M$ bằng $32\sqrt{2}$.

0.25

Tổng

Điểm toàn bài

20 đ

Chia sẻ:
Sidebar Trang chủ Tài khoản