Lời giải đề 5: Đề thi thử THPTQG môn Toán năm 2018 THPT Chuyên Tiền Giang lần 1- trang 1

Đáp án

1-A

2-C

3-D

4-A

5-A

6-B

7-D

8-A

9-B

10-C

11-B

12-C

13-B

14-B

15-C

16-B

17-D

18-A

19-A

20-C

21-C

22-C

23-D

24-C

25-C

26-D

27-D

28-B

29-B

30-B

31-B

32-C

33-B

34-C

35-D

36-B

37-A

38-C

39-A

40-D

41-A

42-B

43-D

44-A

45-B

46-B

47-D

48-C

49-A

50-C

 

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1: Đáp án A.

Câu 2: Đáp án C.

Ta có: $V=\sqrt{S{{B}^{2}}-A{{B}^{2}}}=a\sqrt{2};\,{{S}_{ABCD}}={{a}^{2}}.$

Do đó $V=\frac{1}{3}SA.{{S}_{ABCD}}=\frac{{{a}^{3}}\sqrt{2}}{3}.$

Câu 3: Đáp án D.

Ta có $y'=3{{x}^{2}}-3\Rightarrow y'=0\Leftrightarrow x=\pm 1.$

Mặt khác $y'' = 6x \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
y''\left( 1 \right) = 6\\
y''\left( { - 1} \right) =  - 6
\end{array} \right. \Rightarrow $ Tọa độ cực tiểu của đồ thị hàm số là $\left( 1;0 \right).$

Câu 4: Đáp án A.

Hàm số xác định $\Leftrightarrow x-1>0\Leftrightarrow x>1\Rightarrow D=\left( 1;+\infty  \right).$

Câu 5: Đáp án A.

Ta có $z=\frac{\left( 2-3i \right)\left( 4-i \right)}{3+2i}=-1-4i.$

Câu 6: Đáp án B.

Câu 7: Đáp án D.

Câu 8: Đáp án A.

Câu 9: Đáp án B.

Câu 10: Đáp án C.

Câu 11: Đáp án B.

Ta có $F\left( x \right)=\int{\sqrt{x}dx=\frac{2}{3}x\sqrt{x}+C.}$

Mặt khác $F\left( 1 \right)=1\Rightarrow \frac{2}{3}+C=1\Leftrightarrow C=\frac{1}{3}\Rightarrow F\left( x \right)=\frac{2}{3}x\sqrt{x}+\frac{1}{3}.$

Câu 12: Đáp án C.

Câu 13: Đáp án B.

Câu 14: Đáp án B.

Câu 15: Đáp án C.

Câu 16: Đáp án B.

Câu 17: Đáp án D.

Câu 18: Đáp án A.

Câu 19: Đáp án A.

PT $ \Leftrightarrow 4{\left( {\frac{3}{2}} \right)^{2x}} - 13{\left( {\frac{3}{2}} \right)^x} + 9 = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
{\left( {\frac{3}{2}} \right)^x} = 1\\
{\left( {\frac{3}{2}} \right)^x} = 1
\end{array} \right. \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}
x = 0\\
x = 2
\end{array} \right. \Rightarrow T = 2.$ 

Câu 20: Đáp án C.

Hàm số có tập xác định $D=\left[ 3;5 \right].$

Ta có $y'=\frac{1}{2\sqrt{x-3}}-\frac{1}{2\sqrt{5}-x}\Rightarrow y'=0\Leftrightarrow \sqrt{5-x}=\sqrt{x-3}\Leftrightarrow x=4.$

Suy ra $y\left( 3 \right)=\sqrt{2},\,y\left( 4 \right)=2,\,y\left( 5 \right)=\sqrt{2}\Rightarrow T=\left[ \sqrt{2};2 \right].$

Câu 21: Đáp án C.

Do MNPQ là hình bình hành nên $\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{QP}=\left( 1;-5;-2 \right)\Rightarrow Q\left( 2;6;4 \right).$

Câu 22: Đáp án C.

Ta có $\underset{x\to {{0}^{+}}}{\mathop{\lim }}\,f\left( x \right)=\underset{x\to {{0}^{+}}}{\mathop{\lim }}\,\frac{\sqrt{1+2x}-1}{x}=\underset{x\to {{0}^{+}}}{\mathop{\lim }}\,\frac{\left( \sqrt{1+2x}-1 \right)\left( \sqrt{1+2x}+1 \right)}{x\left( \sqrt{1+2x}+1 \right)}=\underset{x\to {{0}^{+}}}{\mathop{\lim }}\,\frac{2}{\sqrt{1+2x}+1}=1.$

Mặt khác $\underset{x\to {{0}^{-}}}{\mathop{\lim }}\,f\left( x \right)=\underset{x\to {{0}^{-}}}{\mathop{\lim }}\,\left( 3x+a-1 \right)=a-1,\,f\left( 0 \right)=a-1.$

Hàm số lien tục tại điểm $x=0\Leftrightarrow \underset{x\to {{0}^{-}}}{\mathop{\lim }}\,f\left( x \right)=f\left( 0 \right)=\underset{x\to {{0}^{+}}}{\mathop{\lim }}\,f\left( x \right)\Leftrightarrow a-1=1\Leftrightarrow a=2.$

Câu 23: Đáp án D.

Ta có $y'=3{{x}^{2}}-6x=3x\left( x-2 \right)\Rightarrow y'<0\Leftrightarrow 0<x<2.$

Suy ra hàm số nghịch biến trên khoảng $\left( 0;2 \right).$

Câu 24: Đáp án C.

Bán kính đáy $r=a,$ chiều cao $h=2a\Rightarrow V=\pi {{r}^{2}}h=2\pi {{a}^{3}}.$

Câu 25: Đáp án C.

Gọi số hạng đầu và công sai của CSC $\left( {{u}_{n}} \right)$ là ${{u}_{1}},d,$ ta có $\left\{ \begin{array}{l}
{u_1} + 4d =  - 15\\
{u_1} + 19d = 60
\end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
{u_1} =  - 35\\
d = 5
\end{array} \right..$ 

Suy ra ${{S}_{20}}=\frac{20}{2}\left( -35+60 \right)=250.$

Câu 26: Đáp án D.

Đặt $t = {x^2} \Rightarrow dt = 2xdx,\left\{ \begin{array}{l}
x = 0 \to t = 0\\
x = 2 \to t = 4
\end{array} \right. \Rightarrow \int\limits_0^2 {x.f\left( {{x^2}} \right)dx = \frac{1}{2}\int\limits_0^4 {f\left( t \right)dt \Rightarrow \int\limits_0^4 {f\left( x \right)dx = 4 \Rightarrow I = 4.} } } $ 

Câu 27: Đáp án D.

Phương trình mặt phẳng (ABC) theo đoạn chắn là: $\frac{x}{2}+\frac{y}{3}+\frac{z}{-5}=1$ hay $15x+10y-6z-30=0.$

Câu 28: Đáp án B.

Ta có $\left\{ \begin{array}{l}
{z_1} + {z_2} = \frac{3}{2}\\
{z_1}{z_2} = 2
\end{array} \right. \Rightarrow {\rm{w}} = \frac{1}{{{z_1}}} + \frac{1}{{{z_2}}} + i.{z_1}{z_2} = \frac{{{z_1} + {z_2}}}{{{z_1}{z_2}}} + i\left( {{z_1}{z_2}} \right) = \frac{3}{{2.2}} + 2i = \frac{3}{4} + 2i.$ 

Câu 29: Đáp án B.

Đặt $\left\{ \begin{array}{l}
u = 1 + \ln x\\
dv = \frac{1}{{{x^2}}}dx
\end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
du = \frac{1}{x}dx\\
v =  - \frac{1}{x}
\end{array} \right. \Rightarrow F\left( x \right) = \int {\frac{{1 + \ln x}}{{{x^2}}}dx =  - \frac{1}{x}\left( {1 + \ln x} \right) + \int {\frac{1}{{{x^2}}}dx} } $ $=-\frac{1}{x}\left( 1+\ln x \right)-\frac{1}{x}+C$

$ \Rightarrow F\left( x \right) =  - \frac{1}{x}\left( {\ln x + 2} \right) + C \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
a =  - 1\\
b = 2
\end{array} \right. \Rightarrow S = 1.$  

Chia sẻ:
Sidebar Trang chủ Tài khoản