Lời giải chi tiết đề 4-trang 1

HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN (CHUNG)

Câu 1 (2,0 điểm):

            1. Tính giá trị của các biểu thức:

$M=\sqrt{36}\,+\sqrt{25}$                                    $N=\sqrt{{{(\sqrt{5}-1)}^{2}}}\,-\sqrt{5}$

            2. Cho biểu thức $P=1+\dfrac{x-\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1}$,  với $x\ge 0\,\,v\text{ }\!\!\grave{\mathrm{a}}\!\!\text{ }\,\,\text{x}\ne \text{1}$

            a) Rút gọn biểu thức $P$.

            b) Tìm giá trị của $x$, biết $P>3$

Lời giải

1.$M=\text{ }6+5\text{ }=11$

$N=\sqrt{5}-1\,-\sqrt{5}\,=-1$

2a. $P\text{ }=1+\dfrac{\sqrt{x}(\sqrt{x}-1)}{\sqrt{x}-1}=1+\sqrt{x}$

b. $P>3\,\,\,\Leftrightarrow \,\,\,1+\sqrt{x}>3$$\Leftrightarrow x>4\,\,\,$thỏa mãn. Vậy $x>4$ thì $P\text{ }>\text{ }3$

Câu 2 (2,0 điểm):

     1. Cho parabol $(P):y={{x}^{2}}$ và đường thẳng $(d):y=-x+2$

a) Vẽ  parabol $(P)$ và đường thẳng $(d)$ trên cùng một mặt phẳng tọa độ$Oxy$ .

b) Tìm tọa độ giao điểm của parabol $(P)$và đường thẳng $(d)$ bằng phép tính.

           2. Không sử dụng máy tính, giải hệ phương trình sau: $\left\{ \begin{align}

  & 3x+y=5 \\

 & 2x-y=10 \\

\end{align} \right.$

Lời giải

1a. Bảng giá trị

x

-2

-1

0

1

2

y = x2

4

1

0

1

4

 

x

0

2

y = - x + 2

2

0. 

b.Phương trình hoành độ giao điểm của (P) và (d ):\(\begin{align}   & \text{  }{{\text{x}}^{\text{2}}}\text{ = -x + 2}\Leftrightarrow {{\text{x}}^{\text{2}}}\text{+ x - 2 = 0} \\  & \Leftrightarrow \left( \text{x+2} \right)\left( x-1 \right)=0 \\ \end{align}\)
\(\Leftrightarrow \left[ \begin{align}   & x=-2\Rightarrow y=4 \\  & x=1\Rightarrow y=1 \\ \end{align} \right.\)

Vậy tọa độ giao điểm của (P) và (d) là ( -2; 4), ( 1; 1)

2. $\begin{array}{l}
 \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
5x = 15\\
y = 5 - 3x
\end{array} \right.\\
 \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x = 3\\
y = 5 - 3.3
\end{array} \right.\\
 \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x = 3\\
y =  - 4
\end{array} \right.
\end{array}$

Vậy nghiệm (x; y) của hệ là (3 ; - 4)

Câu 3 (2,5 điểm):

         1. Cho phương trình: ${{x}^{2}}-2mx+2m-1=0$ ($m$ là tham số )   (1)

    a) Giải phương trình (1) với $m\text{ }=\text{ }2$ .

    b) Tìm m để phương trình (1) có hai nghiệm ${{x}_{1}},\,\,{{x}_{2}}$ sao cho:

          $\left( x_{1}^{2}-2m{{x}_{1}}+3 \right)\left( x_{2}^{2}-2m{{x}_{2}}-2 \right)=50$   

2. Quãng đường $AB$ dài$50\text{ }km$ . Hai xe máy khởi hành cùng một lúc từ $A$ đến$B$ .      Vận tốc xe thứ nhất lớn hơn vận tốc xe thứ hai $10\text{ }km/h$ , nên xe thứ nhất đến $B$ trước xe thứ hai 15 phút. Tính vận tốc của mỗi xe.

Lời giải

a.Thay $m\text{ }=\text{ }2$ ta có phương trình\({{x}^{2}}\text{ }4x\text{ }+\text{ }3\text{ }=\text{ }0 \Leftrightarrow \)

\(\left( \text{ }x\text{ }\text{ }1\text{ } \right)\left( \text{ }x\text{ }\text{ }3 \right)\text{ }=\text{ }0 \Leftrightarrow \left[ \begin{align}   & x=1 \\  & x=3 \\ \end{align} \right.\)

 

Vậy tập nghiệm của phương trình là \(S\text{ }=\text{ }\left\{ 1;3 \right\}\)

b.$\Delta '={{m}^{2}}-2m+1={{(m-1)}^{2}}\ge 0$$\Rightarrow $Phương trình (1) luôn có hai nghiệm ${{x}_{1}},~{{x}_{2}}$ với mọi m

Vì ${{x}_{1}}_{,}~{{x}_{2}}$ là là hai nghiệm của phương trình (1) nên ta có:

\(\begin{align}   & x_{1}^{2}-2m{{x}_{1}}+3=4-2m \\  & x_{2}^{2}-2m{{x}_{2}}-2=-1-2m \\ \end{align}\)

 

Theo đề bai tao có $\left( x_{1}^{2}-2m{{x}_{1}}+3 \right)\left( x_{2}^{2}-2m{{x}_{2}}-2 \right)=50$

 $\begin{array}{l}
 \Rightarrow \left( {4 - 2m} \right)\left( { - 1 - 2m} \right) = 50\\
 \Leftrightarrow 4{m^2} - 6m - 54 = 0\\
 \Leftrightarrow \left( {m + 3} \right)\left( {2m - 9} \right) = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
m =  - 3\\
m = \dfrac{9}{2}
\end{array} \right.
\end{array}$

Vậy $m \in \left\{ {\left. { - 3;\,\,\dfrac{9}{2}} \right\}} \right.$

2. Gọi vận tốc xe thứ nhất là x km/h ( x >10)

   Thì vận tốc xe thứ hai là x - 10 km/h

   Thời gian xe thứ nhất đi từ A đến B là $\dfrac{50}{x}$ h

   Thời gian xe thứ  hai  đi từ A đến B là $\dfrac{50}{x-10}$ h

   Theo đề bài ta có phương trình $\dfrac{50}{x-10}-\dfrac{50}{x}=\dfrac{1}{4}$

   $\begin{array}{l}
 \Leftrightarrow {x^2} - 10x - 2000 = 0\\
 \Leftrightarrow (x - 50)(x + 40) = 0\\
 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
x = 50{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} (N)\\
x =  - {\mkern 1mu} 40{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} (L)
\end{array} \right.
\end{array}$

Vậy vận tốc xe  thứ nhất là 50 km/h; vận tốc xe thứ hai là 40 km/h

 

Chia sẻ:
Sidebar Trang chủ Tài khoản