Lời giải chi tiết 4- trang 2

Câu 4 (1,0 điểm): Cho tam giác$ABC$ vuông tại $A$, đường cao $AH\,\,\left( H\in BC \right)$. Biết  $AC=8cm,\,\,BC=10cm$. Tính độ dài các đoạn thẳng $AB,\,\,BH,\,\,CH$ và $AH$.

Lời giải

 

 

AH = $\sqrt{BH.CH}=\sqrt{3,6.6,4}=4,8(cm)$

      Theo định lí Py-ta-go ta có $AB=\sqrt{B{{C}^{2}}-A{{C}^{2}}}=\sqrt{{{10}^{2}}-{{8}^{2}}}=6(cm)$

$\Delta ABC\,\,c\text{ }\!\!\acute{\mathrm{o}}\!\!\text{ }\,\,\,\widehat{A}={{90}^{0}};\,\,AH\bot BC$

$\Rightarrow A{{B}^{2}}=BH.BC\Rightarrow BH=\frac{A{{B}^{2}}}{BC}=\frac{{{6}^{2}}}{10}=3,6(cm)$

CH = BC – BH = 10 – 3,6 = 6,4 ( cm)

Câu 5 (2,5 điểm):

Cho đường tròn tâm$\left( O \right)$ , từ điểm $M$ ở bên ngoài đường tròn $\left( O \right)$ kẻ các tiếp tuyến $MA,\text{ }MB$ ($A,\text{ }B$ là các tiếp điểm), kẻ cát tuyến $MCD$ không đi qua tâm $O$ ($C$ nằm giữa $M$ và $D;O$ và $B$ nằm về hai phía so với cát tuyến$MCD$ ).

            a) Chứng minh: tứ giác $MAOB$ nội tiếp.

b) Chứng minh: $M{{B}^{2}}=MC.MD$

c) Gọi $H$ là giao điểm của $AB$ và$OM$ . Chứng minh: $AB$ là phân giác của $\widehat{CHD}$

a. Vẽ hình đến câu a

Ta có:

$\widehat{OAM}=\widehat{OBM}={{90}^{O}}\,$(vì $MA,\text{ }MB$ là các tiếp tuyến của (O) )

$\Rightarrow \widehat{OAM}+\widehat{OBM}={{180}^{O}}\,$

$\widehat{OAM}=\widehat{OBM}={{90}^{O}}\,$(vì $MA,\text{ }MB$ là các tiếp tuyến của (O) )

$\Rightarrow $ tứ giác MAOB nội tiếp

 

b. $X\text{ }\!\!\acute{\mathrm{e}}\!\!\text{ t }\Delta MBC\,v\text{ }\!\!\grave{\mathrm{a}}\!\!\text{ }\,\Delta MDB\,c\text{ }\!\!\acute{\mathrm{o}}\!\!\text{ }\,:$

\(\left\{ \begin{align}   & \text{ }\widehat{\text{BMD}}\,chung \\  & \widehat{MBC}=\widehat{MDB}\,(=\frac{1}{2}sd\overset\frown{BC}) \\ \end{align} \right.\)

\(\begin{align}   & \Rightarrow \Delta \text{MBC }\sim \Delta \text{MDB (g-g)} \\  & \Rightarrow \frac{MB}{MD}=\frac{MC}{MB}\,\,\, \\  & \Rightarrow M{{B}^{2}}=MC.MD\,\,\,\text{   (1)} \\ \end{align}\)

c. $\Delta \text{MOB}\,\text{c }\!\!\acute{\mathrm{o}}\!\!\text{  }\widehat{B}={{90}^{0}};BH\bot OM\Rightarrow M{{B}^{2}}=MH.MO\text{     (2)}$           

 $(1)\And \text{(2)}\Rightarrow \text{MC}\text{.MD = MH}\text{.MO}\,\,\,$

$\begin{array}{l}
{\text{Xét }}\,\Delta {\rm{MCH }}\& \Delta {\rm{MOD  \text{có} :}}\\
\left\{ \begin{array}{l}
\widehat {DMO}{\rm{  chung}}\,\,\\
\frac{{MC}}{{MO}} = \frac{{MH}}{{MD}}\,\,\,({\text{vì  MC}}{\rm{.MD  =  MH}}{\rm{.MO)}}\,
\end{array} \right.
\end{array}$

 $\Rightarrow \Delta {\rm{MCH }} \sim \Delta {\rm{MOD}}\,\,{\rm{(c}}{\rm{.g}}{\rm{.c)}} \Rightarrow \widehat {{\rm{MHC}}} = \widehat {{\rm{ODM}}}{\rm{         (3)}}$

$\Rightarrow $tứ giác $OHCD$nội tiếp                                             $\Rightarrow \widehat{OHD}=\widehat{OCD};\,\,\,m\text{ }\!\!\grave{\mathrm{a}}\!\!\text{ }\widehat{\,OCD}=\widehat{ODM}\text{  (}\Delta OCD\text{ c }\!\!\hat{\mathrm{a}}\!\!\text{ n)}\Rightarrow \widehat{OHD}=\widehat{ODM}\text{   (4)}$

$(3)\And (4)\Rightarrow \widehat{MHC}=\widehat{OHD}\,\,do\,\widehat{MHC}+\widehat{CHB}=\widehat{OHD}+\widehat{DHB}={{90}^{0}}$

$\Rightarrow \widehat{CHB}=\widehat{DHB}$ $\Rightarrow $ AB là phân giác của $\widehat{CHD}$

 

 

Chia sẻ:
Sidebar Trang chủ Tài khoản