Giáo án đại số lớp 9 tiết 47: HÀM SỐ y =$a{x^2}$(a ≠ 0)

 

 

Chương IV: HÀM SỐ y = ax2 (a$\ne $0)- PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MÔT ẨN

Tiết 47: HÀM SỐ y = ax2 (a$\ne $0)

 

I. Mục tiêu:

Qua bài này HS cần:

1. Kiến thức:

- Thấy được trong thực tế có những hàm số dạng y=ax2 (a$\ne $0).

- Phát biểu được tính chất của hàm số y=ax2 (a$\ne $0).

- Liên hệ được ví dụ và ứng dụng thực tế của hàm.

2. Kĩ năng:

- Biết cách tính giá trị của hàm số tương ứng với giá trị cho trước của biến số.

- Tính được giá trị của hàm số tương ứng với giá trị cho trước của biến số.

3. Thái độ:

- Nghiêm túc và hứng thú học tập.

4. Định hướng năng lực, phẩm chất

- Năng lực tính toán, giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp, tự học.

- Phẩm chất: Tự tin, tự chủ

II. Chuẩn bị:

- Gv : Phấn mầu, bảng phụ, thước thẳng

- Hs: Đồ dùng học tập, đọc trước bài.

III. Tiến trình dạy học:

1. Ổn định :        (1 phút)                

2. Bài mới :

Hoạt động 1: KHỞI ĐỘNG – 1p

Như sách giáo khoa đặt vấn đề: giới thiệu về chương IV.

HS thấy được sự cần thiết và tính tò mò phải đi tìm hiểu về một hàm số mới dạng

y = ax2 (a ¹ 0) khác với hàm số bậc nhất một ẩn y = ax + b (a ¹ 0) đã được học.

Hoạt động 2:  HÌNH THÀNH KIẾN THỨC – 29p

GV Tổ chức các HĐ để HS định hướng phát triển năng lực và phẩm chất cần có trong lúc hình thành được 3 đơn vị kiến thức mới:

Công thức TQ hàm số y = ax2 (a ¹ 0); tính chất và nhận xét.

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HOẠT ĐỘNG CỦA HS

NỘI DUNG

Ví dụ mở đầu

Mục tiêu: HS phát biểu được ví dụ mở đầu trong sgk, chỉ ra được sự tương ứng 1-1 giữa t và s, qua đó phát biểu được khái niệm hàm số y = ax2 (a ¹ 0)

Kĩ thuật sử dụng: Động não, hoàn tất một nhiệm vụ,

GV gọi một HS đọc ví dụ mở đầu.

GV: Trong thực tế còn rất nhiều cặp đại lượng cũng được liên hệ với nhau bởi công thức có dạng y = ax2 (a ¹ 0), chẳng hạn diện tích hình vuông và cạnh của nó: S = a2, diện tích hình tròn và bán kính của nó S = $\pi $R2

GV: Hàm số y = ax2

(a ¹ 0) là dạng đơn giản nhất của hàm số bậc hai. Sau đây chúng ta xét các tính chất của hàm số đó.

HS: Đọc bài

HS quan sát trả lời

 

HS trả lời

 

 

 

HS nắm chắc công thức tổng quát của hàm số 

y = ax2 (a ¹ 0)

1. Ví dụ mở đầu

Xem SGK/28

GV HD HS quan sát các bảng giá trị của hai hàm số cụ thể a > 0 ; a < 0 qua đó rút ra nhận xét và tổng quát nên thành tính chất của hàm số mới vừa học.

2/ Tính chất của hàm số  y = ax2 (a ¹ 0)

Bảng 1:

x

–3

–2

–1

0

1

2

3

y = 2x2

18

8

2

0

2

8

18

Bảng 2 :

x

–3

–2

–1

0

1

2

3

y = –2x2

–18

- 8

- 2

0

- 2

–8

- 18

 

GV: Gọi HS nhận xét bài làm của các bạn.

 

GV: Chỉ vào bảng số 1 và nêu câu hỏi của bài ?2 sgk.

GV: Yêu cầu HS nhận xét tương tự đối với

hàm số  y = –2x2.

 

 

 

 

GV: Nói một cách tổng quát, hàm số

 y = ax2 (a ¹ 0) xác định với mọi giá trị của x thuộc R và người ta chứng minh được nó có các tính chất sau: (GV đưa lên bảng phụ các tính chất của hàm số đó).

 

 

HS nhận xét bài làm của các bạn.

HS trả lời hai câu hỏi trong bài tập ?2 sgk.

 

HS nhận xét tương tự đối với hàm số  y = –2x2.

*Đối với hàm số:

 

y = 2x2

  • Khi x<0; x tăng thì y giảm
  • Khi x>0; x tăng thì y tăng
  •  

*Đối với hàm số:

y = -2x2

  • Khi x<0; x tăng thì y tăng
  • Khi x>0; x tăng thì y giảm

* Tổng quát:

- Nếu a>0 thì hàm số ĐB khi x>0; NB khi x<0

- Nếu a<0 thì hàm số ĐB khi x<0; NB khi x>0

GV yêu cầu HS hoạt động nhóm làm bài ?3 và cự đại diện một nhóm lên bảng trình bày bài làm.

 

GV nêu phần nhận xét SGK

 

HS nghe GV nêu tổng quát.

 

 

HS đọc kết luận tổng quát. . .

 

HS hoạt động nhóm làm bài ?3 và cử đại diện một nhóm lên bảng trình bày bài làm.s

HS đại diện hai nhóm lên bảng điền vào ô trống

 

 

?3: Đối với hàm số y=2x2, khi x$\ne $0 giá trị của y dương, khi x=0 thì y=0

Đối với hàm số y=2x2, khi x$\ne $0 giá trị của y âm, khi x=0 thì y=0

* Nhận xét:

Với y = ax2 (a $\ne $0)

- Nếu a>0 thì y>0

$\forall $x$\ne $0; y=0 khi x=0. Giá trị nhỏ nhất của hàm số là y=0

- Nếu a<0 thì y>0 

$\forall $x$\ne $0; y=0 khi x=0 thì giá trị lớn nhất của hàm số là

 y = 0

 

Hoạt động 3, 4: LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG – 8p

Mục tiêu: Nhắc lại được tính chất của hàm số  y = ax2 ( a$\ne $0 ), vận dụng kiến thức giải bài tập có liên quan.

Kĩ thuật sử dụng: Hỏi và trả lời, hoàn tất một nhiệm vụ.

 

Cho HS làm ?4/30 để củng cố lại tính chất và nhận xét trên

GV đưa bảng phụ lên, yêu cầu hai HS đại diện hai nhóm lên bảng điền vào ô trống

 

x

– 3

– 2

– 1

0

1

2

3

y=$\dfrac{1}{2}$x2

$\dfrac{9}{2}$

2

$\dfrac{1}{2}$

0

$\dfrac{1}{2}$

2

$\dfrac{9}{2}$

 

 

 

 

 

 

 

 

x

– 3

– 2

– 1

0

1

2

3

y= –$\dfrac{1}{2}$x2

–$\dfrac{9}{2}$

2

$\dfrac{1}{2}$

0

$\dfrac{1}{2}$

– 2

$\dfrac{9}{2}$

 

HS1: Nhận xét: a = $\dfrac{1}{2}$> 0 nên y > 0 với mọi x ¹ 0;

y = 0 khi x = 0. Giá trị nhỏ nhất của hàm số là y = 0.

HS2: Nhận xét : a = –$\dfrac{1}{2}$< 0 nên y < 0 với mọi x ¹ 0;

y = 0 khi x = 0. Giá trị lớn nhất của hàm số là y = 0.

 

Hoạt động 5:  TÌM TÒI, MỞ RỘNG – 6p

Mục tiêu: Biết sử dụng máy tính để tính GTBT

PP: Thực hành

1.Dùng máy tính CASIO để tính giá trị của một biểu thức

  • Ví dụ 1: Tính giá trị của biểu thức : A = 3x2 – 3,5x + 2 với x = 4,13

HS thực hiện tính bằng máy CASIO như SGK, tr32

  • Ví dụ 2: Tính diện tích của một hình tròn có bkính R ( S = $\pi $R2 ) với R = 0,61; 1,53 ; 2,49

     HS thực hiện tính bằng máy CASIO như SGK, tr32

      2. Bài tập về nhà: số 2; 3 tr 31 SGK ; bài 1 , 2 tr 36 SBT.

                   - GV: Hướng dẫn bài 3 SGK : Công thức F = av2

                          a) Tính a                                                      b) Tính F

  v = 2 m/s ;  F = 120 N ; F = av2 Þ a = $\dfrac{F}{{{v}^{2}}}$                 v1 = 10 m/s ; v2 = 20 m/s ; F = av

Chia sẻ:
Sidebar Trang chủ Tài khoản