Giáo án đại số lớp 9 tiết 25: LUYỆN TẬP

Ngày soạn : ……………

 

Ngày dạy : …………….

 

Tiết 25:    LUYỆN TẬP

 

I. Mục tiêu:

Qua bài này giúp HS:

1.Kiến thức

- HS nhắc lại được kiến thức về hai đường thẳng cắt nhau, song song với nhau, trùng nhau.

- Vận dụng được lí thuyết vào giải các bài tập tìm giá trị của các tham số đã cho trong các hàm số bậc nhất sao cho đồ thị của chúng là 2 đường thẳng cắt nhau, song song, trùng nhau.

2.Kỹ năng

  • Rèn kĩ năng tính chính xác, lập luận chặt chẽ.
  • Phân loại được 3 trường hợp cắt nhau, song song, trùng nhau bằng việc so sánh hệ số và quan sát đồ thị.

3.Thái độ

- Nghiêm túc và hứng thú học tập

4. Định hướng năng lực, phẩm chất

- Năng lực tính toán

- Năng lực giải quyết vấn đề

- Năng lực hợp tác.

- Năng lực ngôn ngữ

- Năng lực giao tiếp.

- Năng lực tự học.

Phẩm chất: Tự tin, tự chủ.

II. Chuẩn bị:

- Gv : Giáo án, sách, phấn mầu, bảng nhóm.

- Hs: Đồ dùng học tập, đọc trước bài.

III. Phương tiện và đồ dùng dạy học

  • Thước, bút dạ, bảng phụ, bảng nhóm.

IV. Tiến trình dạy học:

1. Ổn định :        (1 phút)                

2.Kiểm tra bài cũ (Kết hợp trong bài)

3.Bài mới :

 

 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HOẠT ĐỘNG CỦA HS

NỘI DUNG

A -  Kiểm tra bài cũ: - 6p

- Mục tiêu: HS trình bày lại được bài tập 22 đã cho về nhà, qua đó nhắc lại được điều kiện của các hệ số để 2 đường thằng cho trước là cắt nhau, song song, trùng nhau.

- Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp

- Kĩ thuật sử dụng: Kĩ thuật động não.

- Năng lực: Tính toán, giải quyết vấn đề.

   HS 1: Cho hai đt $y=ax+b\text{ (a}\ne \text{0)}$(d) và

$y\text{ }=\text{ }ax\text{ }+\text{ }b'\text{ (a }\!\!'\!\!\text{ }\ne \text{0)}$ (d’).     

    Nêu điều kiện về các hệ số để:  (d) // (d’); (d)$\equiv $(d’); (d) cắt (d’)

Chữa bài tập: 22a sgk

 

HS 2: Chữa bài tập 22b.

Chốt lại và cho điểm vào sổ.

 2 Học sinh  lên bảng thực hiện.

(d)//(d’)$ \Leftrightarrow $$\left\{ \begin{array}{l}
a = a'\\
b \ne b'
\end{array} \right.$

(d)$\equiv$(d’) $ \Leftrightarrow $$\left\{ \begin{array}{l}
a = a'\\
b = b'
\end{array} \right.$

(d) cắt (d’) $\Leftrightarrow $ a $\ne $ a’

Học sinh nhận xét bài làm của bạn.

Bài 22 sgk

  a) Đồ thị của hàm số y = ax + 3 song song với đường thẳng y = - 2x khi và chỉ khi a = - 2 vì đã có $3\ne 0$

   b) Ta thay x=2 và y=7 vào phương trình hàm số: y = ax + 3,  ta được: 7 = a.2 + 3 $\Rightarrow $ a = 2

Hàm số đã cho là: y = 2x + 3.

(Hỏi thêm)  Đồ thị của hàm số $y\text{ }=\text{ }2x\text{ }+\text{ }3$ và y = - 2x là hai đường thẳng cắt nhau vì có a $\ne $ a’

B - Hoạt động luyện tập  ( 28 phút)

- Mục tiêu: HS vận dụng được kiến thức đã học vào 2 dạng bài tập chính: Xác định giá trị của tham số thỏa mãn điều kiện cho trước về vị trí tương đối của 2 đường thẳng và xác định tọa độ giao điểm.

- Phương pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, vấn đáp

- Kĩ thuật sử dụng: Kĩ thuật động não.

- Năng lực: Tính toán, giải quyết vấn đề.

*Giao nhiệm vụ: Làm bài tập 23;24 (SGK)

*Hình thức hoạt động:

Dạng:  Xác định giá trị của tham số

Gv treo bảng phụ ghi đề bài.

   (Hoạt động cá nhân)

- NV1?  Đồ thị của hàm số đi qua điểm A(1;5); em hiểu điều đó như thế nào? Gọi 1 học sinh lên bảng thực hiện tính b.

 Gv treo bảng phụ ghi đề bài 24

? Trước tiên ta phải có đk gì

- NV2  ? Nêu đk để 2 đt $y\text{ }=\text{ }ax\text{ }+\text{ }b$ (a ¹ 0) và$y\text{ }=\text{ }{{a}^{/}}x\text{ }+\text{ }{{b}^{/}}$ (a/ ¹  0) cắt nhau; song song; trùng nhau?

 

 Gọi 3 hs lên bảng làm bài, mỗi hs làm một câu

 

   Gv nhận xét bài làm của hs.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dạng: Xác định tọa độ giao điểm

Bài 25:

? Chưa vẽ đồ thị, em có nhận xét gì về hai đường thẳng này?

 Y/c hai hs lần lượt lên vẽ hai đồ thị trên cùng một mặt phẳng toạ độ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  NV3 ? Nêu cách tìm toạ độ điểm M và N.

 

 

 

 

GV chốt kiến thức.

 

 

Học sinh trả lời miệng câu a

 

 

HS:

Đồ thị của hs y = 2x + b đi qua điểm A(1;5) nghĩa là khi x = 1 thì y = 5

 

 

 

Hệ số $a\ne 0$

 

HS nhắc lại kiến thức.

 

 

 

 

HS nêu điều kiện:

(d) cắt (d/) Û a ¹  a/

(d)//(d/)Ûa=a/ và b ¹ b/.

(d)º(d/)Û a=a/ và b= b/.

 

3 hs lên bảng trình bày

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Hai đường thẳng này là hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm trên trục tung vì có$a\text{ }\ne a$ ;

b = b’

Học sinh vẽ đồ thị vào vở.

x

0

-3

y = $\dfrac{2}{3}$x + 2

2

0

 

x

0

$\dfrac{4}{3}$

$y=-\dfrac{3}{2}x+2$

2

0

 

Một học sinh lên bảng vẽ đthẳng song song với trục Ox, cắt trục Oy tại điểm có tung độ bằng 1, xác định các điểm M và N  trên mặt phẳng toạ độ.

 

HS nêu pp làm

Bài 23- sgk.

Cho hàm số y = 2x + b. Xác định hệ số b trong mỗi trường hợp sau:

   a) Đồ thị hàm số y=2x + b cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng

–3, vậy tung độ gốc là b=-3

   b) Đồ thị của hs y = 2x + b đi qua điểm A(1;5) nghĩa là khi x = 1 thì

y = 5. Ta thay x = 1; y = 5 vào phương trình y =2x + b ta được

5 = 2.1 + b$\Rightarrow $ b = 3.

 

 

Bài 24-sgk

  Cho hàm số bậc nhất $y=2x+3k$ và $y=\left( 2m+1 \right)x+2k-3.$

Đk để hàm số y=(2m+1)x + 2k-3 là hàm  số bậc nhất là $m\ne -\dfrac{1}{2}$

  a) 2 đt cắt nhau $\Leftrightarrow 2\ne 2m+1$

$\Leftrightarrow m\ne \dfrac{1}{2}$kết hợp đk $\Rightarrow m\ne \pm \dfrac{1}{2}$

  b) 2 đường thẳng song song với nhau $ \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
2 = 2m + 1\\
3k \ne 2k - 3
\end{array} \right.$ $ \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
m = \frac{1}{2}\\
k \ne  - 3
\end{array} \right.$ 
kết hợp với đk $ \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
m = \frac{1}{2}\\
k \ne  - 3
\end{array} \right.$

c)2 đt trùng nhau$ \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
2 = 2m + 1\\
3k = 2k - 3
\end{array} \right.$ $ \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
m = \frac{1}{2}(TM\SK)\\
k =  - 3
\end{array} \right.$

Bài 25-sgk

y=$\dfrac{2}{3}$x + 2 (d);  $y=-\dfrac{3}{2}x+2$  (d’)

 

 

b)Điểm M thuộc  đt y=1

$\Rightarrow $ tung độ điểm M là 1. Thay y=1 vào p.trình y=$\dfrac{2}{3}$x + 2 ta có  $x=\dfrac{-3}{2}$$\Rightarrow $ Vậy M $\left( \dfrac{-3}{2};1 \right)$

    Điểm N thuộc đt y=1 $\Rightarrow $ tung độ điểm N là 1. Thay y =1 vào pt  $y=-\dfrac{3}{2}x+2$ nên ta có :   

      $\begin{array}{l}
      1 = \frac{{ - 3}}{2}x + 2\\
 \Leftrightarrow \frac{{ - 3}}{2}x =  - 1\\
 \Rightarrow x = \frac{2}{3}
\end{array}$

        Vậy N $\left( \dfrac{2}{3};1 \right)$

C - Hoạt động vận dụng – 10p

*Mục tiêu: Hs vận dụng điều kiện hai đường thẳng cắt nhau vào bài tập tìm giao điểm của ba đường thẳng

*Giao nhiệm vụ: Làm bài tập sau:

Cho ba đường thẳng : $y=2x+7$       $({{d}_{1}})$

                                     $y=\dfrac{-1}{3}x+\dfrac{7}{3}$  $({{d}_{2}})$

                                     $y=\dfrac{-2}{k}x-\dfrac{1}{k}$   $({{d}_{3}})$

Tìm k để ba đường thẳng đồng quy

*Hình thức hoạt động: Hoạt động nhóm

* Gv yêu cầu các nhóm nhận xét bài lẫn nhau rồi gv chốt lại vấn đề

HS hoạt động nhóm: HD: Tìm giao điểm của (d1) và (d2) là (-2; 3)

Thay x = -2 và y = 3 vào công thức hàm số (d3) ta có

$3=\dfrac{4}{k}-\dfrac{1}{k}\Rightarrow k=1$ Từ đó công thức hàm số (d3) là $y=-2x-1$

D - Hoạt động hướng dẫn về nhà – 1p

- Mục tiêu: - HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.

  - HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu tri thức sẽ học trong buổi sau.

- Kĩ thuật sử dụng: Kĩ thuật viết tích cực

- Năng lực: Giải quyết vấn đề.

+ Nắm vững kiến thức, luyện kĩ năng vẽ đồ thị hàm số bậc nhất.

+ Ôn tập khái niệm tan $\alpha $ , cách tính $\alpha $ khi biết tan$\alpha $ bằng máy tính bỏ túi.

+ Bài tập về nhà: các bài tập còn lại.

Đọc trước bài Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0).

Chia sẻ:
Sidebar Trang chủ Tài khoản