Giải đề thi học kì 1 Huyện Sóc Sơn năm 2018-2019

HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1:

a) $2\sqrt{48}+4\sqrt{27}+\sqrt{75}+\sqrt{12}$

$\begin{array}{l}
 = 2.\sqrt {16.3}  + 4\sqrt {9.3}  + \sqrt {25.3}  + \sqrt {4.3} \\
 = 8\sqrt 3  + 12\sqrt 3  + 5\sqrt 3  + 2\sqrt 3 
\end{array}$

$ = 27\sqrt 3 $ .

b) $\dfrac{3}{\sqrt{5}-2}+\dfrac{3}{\sqrt{5}+2}-\dfrac{5-\sqrt{5}}{\sqrt{5}-1}$

Câu 2:

a) Thay $x=16$ vào biểu thức B ta có: $B=\dfrac{\sqrt{16}+1}{\sqrt{16}-1}=\dfrac{4+1}{4-1}=\dfrac{5}{3}$

b) Ta có: $A=\dfrac{x-2}{x+2\sqrt{x}}+\dfrac{1}{\sqrt{x}+2}=\dfrac{x-2}{\sqrt{x}\left( \sqrt{x}+2 \right)}+\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}\left( \sqrt{x}+2 \right)}$

$=\dfrac{x+\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}\left( \sqrt{x}+2 \right)}=\dfrac{\left( \sqrt{x}-1 \right)\left( \sqrt{x}+2 \right)}{\sqrt{x}\left( \sqrt{x}+2 \right)}=\dfrac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}}$

$P=A.B=\dfrac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}}.\dfrac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-1}=\dfrac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}}$

c) $P=\dfrac{3}{2}\Leftrightarrow \dfrac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}}=\dfrac{3}{2}\Leftrightarrow 2\left( \sqrt{x}+1 \right)=3\sqrt{x}$

$\Leftrightarrow 2\sqrt{x}+2=3\sqrt{x}$

$\Leftrightarrow \sqrt{x}=2$

$\Leftrightarrow x=4$ (TMĐK)

Vậy để $P=\dfrac{3}{2}$ thì $x=4$

Câu 3:

a) Hàm số $\left( 1 \right)$ nghịch biến trên $R$khi $2m-1<0\Leftrightarrow m<\dfrac{1}{2}$

b) Đồ thị hàm số $\left( 1 \right)$đi qua điểm $M\left( 1;4 \right)$nên tọa độ của $M$ thỏa mãn: $4=\left( 2m-1 \right).1+3\Leftrightarrow m=1$
Vậy, với $m=1$  thì đồ thị hàm số $\left( 1 \right)$đi qua điểm $M\left( 1;4 \right)$

c) Khi $m=1$, hàm số có dạng: $y=x+3$

- Đồ thị hàm số đi qua $M\left( 1;4 \right)$

- Lấy $x=-3\Rightarrow y=0$ ta được điểm $\left( -3;0 \right)$  thuộc đồ thị hàm số

- Đồ thị hàm số có dạng như hình vẽ

Câu 4:

Chia sẻ:
Sidebar Trang chủ Tài khoản