giải chi tiết đề 15 trang 1

Câu 1: Đáp án C

$z=6+7i\Rightarrow \overline{z}=6-7i$

Câu 2: Đáp án B

$y'=\dfrac{(x-1)'}{(x-1)\ln 2}=\dfrac{1}{(x-1)\ln 2}$

Câu 3: Đáp án A

$(4;-2;2)=2(2;-1;1)\Rightarrow (4;-2;2)$là một VTPT của (P)

Câu 4: Đáp án A

$-1-(-3)=2\ne -1=-2-(-1)$

Câu 5: Đáp án D

Trục Oy là trục sin. Dóng thẳng các điểm C,D,E,F lên trục Oy ta thấy E,F biểu diễn nghiệm của pt $\operatorname{s}\text{inx}=-\dfrac{1}{2}$

Câu 6: Đáp án A

$z=(2+3i)+(-4-5i)=(2-4)+(3-5)i=-2-2i$

Câu 7: Đáp án C

$\underset{x\to 2}{\mathop{\lim }}\,\dfrac{3-x}{x-2}=+\infty \Rightarrow x=2$là TCĐ của đồ thị hàm số

Câu 8: Đáp án A

Câu 9: Đáp án A

Vì $0<\sqrt{2}-1<1\Rightarrow {{(\sqrt{2}-1)}^{m}}<{{(\sqrt{2}-1)}^{n}}\Leftrightarrow m>n$

Câu 10: Đáp án B

$\begin{array}{l}
y' = 3{x^2} - 3 \Rightarrow y' = 0 \Leftrightarrow x =  \pm 1\\
y(1) = 3,y( - 1) = 7 \Rightarrow M(1;3)
\end{array}$

Câu 11: Đáp án A

Thay tọa độ $(-1;2)$vào pt hàm số ta thấy $(-1;2)$không thuộc đồ thị hàm số

Câu 12: Đáp án A

$CD//A'B'\Rightarrow (BA',CD)=(BA',B'A')=BA'B'={{45}^{0}}$

Câu 13: Đáp án D

Gọi I là trung điểm AB$\Rightarrow I(1;1;1)$

$\begin{align}

  & R=IA=\sqrt{1+1}=\sqrt{2} \\

 & (S):{{(x-1)}^{2}}+{{(y-1)}^{2}}+{{(z-1)}^{2}}=2 \\

\end{align}$

Câu 14: Đáp án A

Câu 15: Đáp án C

Xét phương trình tương giao: $ - {x^4} + {x^2} = 0 \Leftrightarrow {x^2}({x^2} - 1) = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
x = 0\\
x =  \pm 1
\end{array} \right.$

Câu 16: Đáp án D

$\int\limits_{\frac{\pi }{6}}^{\frac{\pi }{4}} {\sin 2xdx =  - \frac{{{\rm{cos2x}}}}{2}\left| \begin{array}{l}
\frac{\pi }{4}\\
\frac{\pi }{6}
\end{array} \right. = \frac{1}{4} = F(\frac{\pi }{4}) - } F(\frac{\pi }{6})$ $ \Rightarrow F(\frac{\pi }{6}) = \frac{3}{4}$

Câu 17: Đáp án A

$P={{({{7}^{{{\log }_{7}}6}})}^{2}}+{{10.10}^{\log 3}}-{{3}^{{{\log }_{3}}5}}={{6}^{2}}+10.3-5=61$

Câu 18: Đáp án B

$\begin{align}

  & {{a}^{2}}=9\Rightarrow a=3 \\

 & V={{a}^{3}}=27 \\

\end{align}$

Câu 19: Đáp án A

$\begin{array}{l}
C_n^2 + A_n^2 = 9n \Leftrightarrow \frac{{n!}}{{2!(n - 2)!}} + \frac{{n!}}{{(n - 2)!}} = 9n\\
 \Leftrightarrow \frac{{n(n - 1)}}{2} + n(n - 1) = 9n \Leftrightarrow 3{n^2} - 21n = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
n = 0\\
n = 7
\end{array} \right.
\end{array}$

Câu 20: Đáp án B

$CD\bot (SAD)\Rightarrow $SD là hình chiếu vuông góc của SC lên (SAD)

$\Rightarrow (SC,(SAD))=(SC,SD)=CSD$

Câu 21: Đáp án C

$\begin{array}{l}
D(x;y;z),\overrightarrow {AB} ( - 2;2; - 2),\overrightarrow {DC} ( - 1 - x;3 - y;2 - z)\\
\overrightarrow {AB}  = \overrightarrow {DC}  \Rightarrow D(1;1;4)
\end{array}$

Câu 22: Đáp án C

$\begin{array}{l}
{\log _2}(3x - 4) > {\log _2}(x - 1),(x > \frac{4}{3})\\
 \Leftrightarrow 3x - 4 > x - 1 \Leftrightarrow x > \frac{3}{2} \Rightarrow x = 2;3;...;10
\end{array}$

Câu 23: Đáp án B

$u = \ln x \Rightarrow du = \frac{{dx}}{x},dv = (2x - 1)dx \Rightarrow v = {x^2} - x$

$\begin{array}{l}
 \Rightarrow I = ({x^2} - x)\ln x\left| \begin{array}{l}
2\\
1
\end{array} \right. - \int\limits_1^2 {\frac{{{x^2} - x}}{x}dx}  = 2\ln 2 + \frac{1}{2}\\
 \Rightarrow a = 2,b = \frac{1}{2} \Rightarrow a + b = \frac{5}{2}
\end{array}$

Câu 24: Đáp án C

$\begin{array}{l}
{z^2} - z + 1 = 0 \Leftrightarrow {z_{1,2}} = \frac{{1 \pm \sqrt 3 i}}{2} \Rightarrow z = \frac{{1 + \sqrt 3 i}}{2}\\
 \Rightarrow a = \frac{1}{2},b = \frac{{\sqrt 3 }}{2} \Rightarrow a + \sqrt 3 b = 2
\end{array}$

Câu 25: Đáp án D

$\begin{array}{l}
y' = {x^2} - 2x + m\\
\Delta ' = 1 - m < 0 \Leftrightarrow m > 1 \Rightarrow m = 2;3;4;5
\end{array}$

Câu 26: Đáp án A

$y' = \frac{{4 - {m^2}}}{{{{(2x - m)}^2}}} > 0 \Leftrightarrow 4 - {m^2} > 0 \Leftrightarrow  - 2 < m < 2 \Rightarrow m =  - 1;0;1$

Câu 27: Đáp án D

$\left\{ \begin{array}{l}
 - 2{x^2} + 5x - 2 \ge 0\\
{x^2} - 1 > 0
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
\frac{1}{2} \le x \le 2\\
\left[ \begin{array}{l}
x <  - 1\\
x > 1
\end{array} \right.
\end{array} \right. \Rightarrow 1 < x \le 2$

Câu 28: Đáp án C

4 năm 6 tháng = 18 kì hạn

Lãi suất mỗi kì hạn là $\dfrac{12,8}{4}=3,2%$

$\Rightarrow P=300.{{(1+3,2%)}^{18}}={{3.10}^{2}}{{(1,032)}^{18}}$

Câu 29: Đáp án D

Số cách lập nhóm gồm 4 người là: $C_{13}^{4}=715$

Số cách lập nhóm gồm 4 người trong đó có 3 nữ là: $C_{8}^{3}.C_{5}^{1}=280$

Số cách lập nhóm gồm 4 người trong đó có 4 nữ là: $C_{8}^{4}=70$

Vậy xác suất để lập nhóm 4 người trong đó có ít nhất 3 nữ là: $p=\dfrac{280+70}{715}=\dfrac{70}{143}$

Câu 30: Đáp án D

$\begin{array}{l}
{V_{SABCD}} = \frac{1}{3}.SA.AB.AD = \frac{1}{3}.a.a.a = \frac{{{a^3}}}{3}\\
d(G;(ABCD)) = \frac{1}{3}d(S;(ABCD))\\
 \Rightarrow {V_{GABCD}} = \frac{1}{3}{V_{SABCD}} = \frac{{{a^3}}}{9}
\end{array}$

Câu 31: Đáp án C

${{S}_{n}}={{u}_{1}}.\dfrac{1-{{q}^{n}}}{1-q}=3.\dfrac{1-{{2}^{n}}}{1-2}=3({{2}^{n}}-1)=765\Rightarrow n=8$

Câu 32: Đáp án B

$V=\int\limits_{0}^{2}{\dfrac{1}{2}.x.\sqrt{2-x}.\dfrac{\sqrt{3}}{2}.x.\sqrt{2-x}dx=\dfrac{\sqrt{3}}{4}\int\limits_{0}^{2}{{{x}^{2}}(2-x)dx=\dfrac{\sqrt{3}}{3}}}$

Câu 33: Đáp án B

$\begin{array}{l}
\mathop {\lim }\limits_{x \to 0 + } \frac{{\sqrt {1 - x}  - \sqrt {1 + x} }}{x} = \frac{{ - 2x}}{{x(\sqrt {1 - x}  + \sqrt {1 + x} )}} =  - 1\\
\mathop {\lim }\limits_{x \to 0 - } m + \frac{{1 - x}}{{1 + x}} = m + 1\\
 \Rightarrow m + 1 =  - 1 \Rightarrow m =  - 2
\end{array}$

Câu 34: Đáp án D

$\begin{array}{l}
\frac{1}{{A{H^2}}} = \frac{2}{{A{B^2}}} \Rightarrow AH = a \Rightarrow BH = a = r\\
{S_{xq}} = \pi rl = \pi .a.a\sqrt 2  = \sqrt 2 \pi {a^2}
\end{array}$

Câu 35: Đáp án B

$f(x)={{(1+2x+3{{x}^{2}})}^{10}}=a{{ & }_{0}}+{{a}_{1}}x+...+{{a}_{20}}{{x}^{20}}$

$S={{a}_{0}}+2{{a}_{1}}+4{{a}_{2}}+...+{{2}^{20}}{{a}_{20}}=f(2)={{(1+4+12)}^{10}}={{17}^{10}}$

Câu 36: Đáp án D

Giả sử đồ thị hàm số có dạng $y=\text{a}{{\text{x}}^{3}}+b{{x}^{2}}+cx+d$

$\begin{array}{l}
(0;0) \in (C) \Rightarrow d = 0\\
( - 1;2),(1; - 2),(2;2) \in (C) \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
a + b + c =  - 2\\
 - a + b - c = 2\\
8a + 4b + 2c = 2
\end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
a = 1\\
b = 0\\
c =  - 3
\end{array} \right.
\end{array}$

$\begin{array}{l}
 \Rightarrow y = {x^3} - 3x\\
 \Rightarrow S = \int\limits_0^2 {{\rm{[}}x - ({x^3} - 3x){\rm{]}}dx = } \int\limits_0^2 {{\rm{[}} - {x^3}{\rm{ + 4x]}}dx = } 4
\end{array}$

Câu 37: Đáp án A

$\begin{array}{l}
\overrightarrow {n{ & _P}} (1;2;1),\overrightarrow {{u_d}} (2;1;3) \Rightarrow {\rm{[}}\overrightarrow {{n_P}} ,\overrightarrow {{u_d}} {\rm{]}} = (5; - 1; - 3)\\
M \in d \Rightarrow M( - 1 + 2t;t; - 2 + 3t)
\end{array}$

$\begin{array}{l}
M \in (P) \Rightarrow  - 1 + 2t + 2t - 2 + 3t - 4 = 0 \Leftrightarrow t = 1 \Rightarrow M(1;1;1)\\
 \Rightarrow \Delta :\frac{{x - 1}}{5} = \frac{{y - 1}}{{ - 1}} = \frac{{z + 2}}{{ - 3}}
\end{array}$

Chia sẻ:
Sidebar Trang chủ Tài khoản