Đề luyện khảo sát chất lượng Lương Thế Vinh Hà Nội năm 2015-2016

TRƯỜNG LƯƠNG THẾ VINH

 HÀ NỘI

NĂM HỌC 2015 – 2016

 

ĐỀ LUYỆN THI KHẢO SÁT

CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM

Môn: TOÁN LỚP 6

Thời gian làm bài: 90 phút.

ĐỀ SỐ 3

Bài 1. Cho hai tập hợp:

$A$ là tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn $100$ và chia hết cho $4$.

$B$ là tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn $100$ và chia hết cho $5$.

Tìm:

a) Tập hợp $C$ là các phần tử thuộc cả hai tập hợp $A$ và $B$.

b) Tập hợp $D$ là các phần tử thuộc cả hoặc thuộc $A$ hoặc thuộc $B$.

c) Tập hợp $E$ là các phần tử thuộc cả hai tập hợp $C$ và $D$.

d) Tập hợp $C$ có phải là tập hợp con của tập hợp $D$ không? Vì sao?

Bài 2. Tính:

a) ${{5}^{14}}:{{5}^{12}}-{{3}^{61}}:{{3}^{60}}$                             c) $(5346-2808):54+317.428$

b) $31.\text{ }\!\!\{\!\!\text{ }330:\text{ }\!\![\!\!\text{ }178-4.(35-21:3)\text{ }\!\!]\!\!\text{  }\!\!\}\!\!\text{ }$        d) $600:\text{ }\!\!\{\!\!\text{ }450:\text{ }\!\![\!\!\text{ }450-({{4.5}^{3}}-{{2}^{3}}{{.5}^{2}})\text{ }\!\!]\!\!\text{  }\!\!\}\!\!\text{ }$

Bài 3. Tìm số tự nhiên $x$, biết:

            a) $(72000+18000)-(3x+3000)=12000$

            b) $\text{ }\!\![\!\!\text{ }3.(x+2):7].4=120$

            c) ${{2}^{x+3}}+{{2}^{x}}=144$

            d) ${{({{x}^{54}})}^{2}}=x$

Bài 4. Cho điểm $O$ nằm giữa hai điểm $A$ và $B$. Điểm $I$ nằm giữa hai điểm $O$ và $B$. Giải thích vì sao:

            a) $O$ nằm giữa $A$ và $I$.

            b) $I$ nằm giữa $A$ và $B$.

Bài 5. Cho $A=1+3+5+...+(2n-1)$ với $n\in N$.

            Chứng tỏ rằng $A$ là số chính phương.

Chia sẻ:
Sidebar Trang chủ Tài khoản