Đề khảo sát chất lượng Lương Thế Vinh Hà Nội năm 2017-2018

TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH

Năm học: 2017-2018

 

ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT

Môn Toán lớp 6

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần 1: Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1: Cho tập hợp $A=\left\{ x\in N\left| 0:x=0 \right. \right\}$, tập hợp A là:

A. $A=\varnothing $                  B. $A=\left\{ 0 \right\}$                       C. $A=\left\{ 1;2;3;...;9 \right\}$                      D. $A={{N}^{*}}$

Câu 2: Số liền sau số $n-1$  với $n\in {{N}^{*}}$ là:

A. n                             B. n + 1                        C. n – 2                                    D. n + 2

Câu 3: Số tự nhiên nhỏ nhất có hai chữ số chia hết cho cả 2;3;5 là:

A. 10                           B. 15                            C. 20                                        D. 30

Câu 4: Kết quả của phép tính ${{3.4}^{2}}-{{3}^{4}}{{.4}^{2}}:27$ là:

A. 1                             B. 3                              C. 0                                          D. 10

 

Phần II: Tự luận (8 điểm)

Bài 1 (3 điểm): Thực hiện phép tính

a) $420.67-190.67+33.230$                             b) $\left( {{2}^{4}}{{.3.5}^{2}} \right):\left\{ 450:\left[ 450-\left( {{4.5}^{3}}-{{2}^{3}}{{.5}^{2}} \right) \right] \right\}$

c) $\left( {{2}^{2016}}+{{2}^{2017}}+{{2}^{2018}}+...+{{2}^{2030}} \right).\left( {{3}^{4}}.27-{{6}^{3}}{{.3}^{4}}:{{2}^{3}} \right)$

Bài 2 (3 điểm): Tìm số tự nhiên  x biết:

a) $2017-\left( x-7 \right)=2016:2$                                b) ${{\left( 3x-14 \right)}^{3}}-199={{2}^{5}}{{.5}^{2}}+{{2000}^{0}}$

c) ${{\left( 2x-1 \right)}^{10}}={{\left( 2x-1 \right)}^{12}}$

Bài 3 (2 điểm).

a) Tìm hai số tự nhiên x, y biết: $x-3=\left( x+2 \right)y$

b) Cho $A=1+2+{{2}^{2}}+{{2}^{3}}+...+{{2}^{60}}$. Chứng minh rằng A chia cho 3 và 7 đều có số dư là 1.

                                                                            --- Hết!---

Chia sẻ:
Sidebar Trang chủ Tài khoản