User Avatar
Tài khoản
User Avatar
Sách Tập đề thi khảo sát chất lượng môn Toán lớp 6 Đề khảo sát chất lượng Lương Thế Vinh Hà Nội năm 2015-2016

Đề khảo sát chất lượng Lương Thế Vinh Hà Nội năm 2015-2016

TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

Năm học 2015 - 2016

Môn Toán lớp 6

Thời gian làm bài: 90 phút

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm: (2 điểm) Chọn đáp án đúng trong các câu sau:

Câu 1: Số các số tự nhiên đôi một khác nhau được viết từ 3 chữ số 2;4;6 là;

A. 3                             B. 4                              C. 6                             D. 10

Câu 2: Tập hợp N* là tập hợp các số tự nhiên.....

A. lẻ                            B. chẵn                       C. khác 0                    D. bất kì

Câu 3: Cho MA và MB là 2 tia đối nhau. Khi đó:

A. M nằm giữa A và B                                 B. AM và BM là hai tia đối nhau

C. A nằm giữa B và M                                 D. AM và BM là hai tia trùng nhau

Câu 4:Cho ba đường thẳng phân biệt, số giao điểm của chúng không thể là:

A. 0                             B. 3                              C. 1                             D. 4

Phần II. Bài tập tự luận (8 điểm)

Bài 1 (2 điểm).

a) Viết tập hợp $A=\left\{ x\in N\left| 11<x\le 20 \right. \right\}$ bằng cách liệt kê phần tử.

b) Viết tập hợp ba số tự nhiên liên tiếp trong đó số lớn nhất là 1001. Tính tổng ba số đó.

c) Viết số tự nhiên nhỏ nhất được tạo thành bởi 4 chữ số khác nhau.

c) Hoàn thành phép tính sau bằng cách thêm dấu phép tính

$XXV\,\,...\,\,XIV\,\,...\,\,VIII\,\,=\,\,X\text{IX}$

 

Bài 2 (1,5 điểm). Thực hiện phép tính một cách hợp lý:

$A=25.52+115.52+48.67+48.73$       $\text{B}\,\,\text{=}\,\,\left[ \left( 28-27 \right).2015-1989 \right].52-2.26$

$C=\left( 1+2+3 \right)+\left( 3+4+5 \right)+\left( 5+6+7 \right)+...+\left( 97+98+99 \right)+\left( 99+100+101 \right)$ 

 

Bài 3 (2 điểm). Tìm số tự nhiên x, biết:

$a)\,\,\,62-\left( x-18 \right)=36-14$

$b)\,\,\,420:\left[ 42-\left( 2x-8 \right) \right]=6.7$

 

Bài 4 (2 điểm). Cho các điểm A, C phân biệt nằm trên đường thẳng a và điểm B nằm giữa A và C.

a) Vẽ điểm D sao cho D nằm giữa A và C đồng thời DB và DC là 2 tia trùng nhau. Kể tên các cặp tia đối nhau có gốc D.

b) Vẽ đường thẳng d đi qua 2 điểm A và B. Đường thẳng d có đi qua C không? Tại sao?

 

Bài 5 (0,5 điểm). Cho 4 chữ số 1;2;3;4, ta chọn ba trong 4 chữ số đó để lập thành một số tự nhiên có ba chữ số. Ta có thể lập được bao nhiêu số như vậy? Tính tổng của các số đó.

Nhóm toan123.vn trên facebook