Đề 8: Q. Hoàng Mai 2018-2019

UBND QUẬN HOÀNG MAI

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2018 -2019

MÔN TOÁN – LỚP 9

Thời gian làm bài: 90 phút

Ngày kiểm tra: 14 tháng 12 năm 2018

I. Trắc nghiệm (1 điểm): Hãy chọn phương án trả lời đúng

Câu 1. Điều kiện xác định của biểu thức $\dfrac{1}{\sqrt{x-2}}$  là:

A. $x>2$                       B. $x\ge 2$                     C. $x>2$                               D. $x\le 2$

Câu 2. Đường thẳng song song với đường thẳng $y=2x$ và cắt trục tung tại điểm $(0;1)$có công thức là:

            A. $y=2x+3$                B. $y=2x+1$                  C. $y=-2x-1$                       D. $y=x+1$

Câu 3. Cho hai đường tròn $(I;7cm),(K;4cm)$ và $IK=5cm$. Vị trí tương đối của hai đường tròn là:

A. $(I)$ và $(K)$ tiếp xúc nhau                                    C.  $(I)$ và $(K)$ không giao nhau 

B. $(I)$ và $(K)$ cắt nhau                                             D. $(I)$ đựng $(K)$

Câu 4. Cho đường tròn $(O;5cm),$dây $AB$ có độ dài bằng $6cm$. Kẻ $OH$ vuông góc với $AB$ tại $H (H\in AB)$. Độ dài đoạn thẳng $OH$ bằng:

              A. $4cm$                        B. $\dfrac{5}{6}cm$                         C. $2cm$                               D. $\dfrac{5}{3}cm$

II. Tự luận (9 điểm)

Bài 1 (2,5 điểm) Cho hai biểu thức: $A=\dfrac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-5}-\dfrac{5-19\sqrt{x}}{x-25}$ và $B=\dfrac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x}+5}$ với $x\ge 0;x\ne 25$

a) Tính giá trị của biểu thức B khi $x=9$.

b) Đặt $P=A+B$. Rút gọn biểu thức $P$.

c) Tìm $x$ sao cho ${{P}^{2}}=5P$.

Bài 2 (2,5 điểm): Cho hàm số $y=\left( m+1 \right)x+3$ ($m$ là tham số; $m\ne -1$) có đồ thị là đường thẳng $\left( {{d}_{1}} \right)$

a) Vẽ đường thẳng $\left( {{d}_{1}} \right)$ khi $m=1$.

b) Tìm giá trị của $m$ để đường thẳng$\left( {{d}_{1}} \right)$ cắt đường thẳng $\left( {{d}_{2}} \right): y=-x+2$ tại điểm có hoành độ bằng $-2$.

c) Tìm giá trị của $m$ sao cho khoảng cách từ gốc tọa độ $O$ đến đường thẳng $\left( {{d}_{1}} \right)$ bằng 1.

Bài 3 (3,5 điểm). Cho tam giác $ABC$vuông tại $A$ đường cao $AH$. Vẽ đường tròn $\left( A \right)$ bán kính $AH$. Từ $C$ kẻ tiếp tuyến $CM$ với đường tròn $\left( A \right)$ ($M$ là tiếp điểm, $M$ không nằm trên đường thẳng $BC$).

a) Chứng minh bốn điểm $A,M,C,H$ cùng thuộc một đường tròn.

b) Gọi $I$ là giao điểm của $AC$ và $MH$. Chứng minh $A{{M}^{2}}=AI.AC$

c) Kẻ đường kính $MD$ của đường tròn $\left( A \right)$ . Đường thẳng qua $A$ vuông góc với $CD$ tại $K$ cắt tia $MH$ tại $F$. Chứng minh $BD$ là tiếp tuyến của đường tròn $\left( A \right)$. Từ đó chứng minh ba điểm $D,F,B$ thẳng hàng.

d) Đường tròn đường kính $BC$ cắt đường tròn $\left( A \right)$ tại $P$ và $Q.$ Gọi $G$ là giao điểm của $PQ$ và $AH$. Chứng minh $G$ là trung điểm của $AH$.

Bài 4 (0,5 điểm). Cho $a,b>0$ và thỏa mãn $a+b=1$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

$P=\left( {{a}^{2}}+\dfrac{1}{{{b}^{2}}} \right)\left( {{b}^{2}}+\dfrac{1}{{{a}^{2}}} \right)$

------------ Hết -----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các em thử sức trước khi xem lời giải nhé

Chia sẻ:
Sidebar Trang chủ Tài khoản