đề 7 trang 3

Câu 18: Đáp án B

Ta có $y' = 4{x^3} - 16x = 4x\left( {{x^2} - 4} \right) > 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
x > 2\\
 - 2 < x < 0
\end{array} \right.$

Do đó hàm số đồng biến trên$\left( -2;0 \right)$ và $\left( 2;+\infty  \right)$.

Câu 19: Đáp án A

Ta có AM  qua $A\left( 1;-2;3 \right)$ và nhận $\overrightarrow{{{n}_{\left( Oxy \right)}}}=\left( 0;0;1 \right)$ là một VTCP

$ \Rightarrow AM:\left\{ \begin{array}{l}
x = 1\\
y =  - 2\\
z = 3 + t
\end{array} \right.\left( {t \in R} \right) \Rightarrow M\left( {1; - 2;t + 3} \right)$

mà $M\in \left( Oxy \right):z=0\Rightarrow t+3=0\Rightarrow M\left( 1;-2;0 \right)$

Câu 20: Đáp án C

Giả sử $z=x+yi\left( x,y\in \mathbb{R} \right)\Rightarrow \left| x-1+yi \right|=\left| x-2+\left( y+3 \right)i \right|\Leftrightarrow {{\left( x-1 \right)}^{2}}+{{y}^{2}}={{\left( x-2 \right)}^{2}}+{{\left( y+3 \right)}^{2}}$

$\Leftrightarrow 1-2x=13-4x+6y\Leftrightarrow 2x-6y-12=0\Leftrightarrow x-3y-6=0$

Câu 21: Đáp án A

Đồ thị hàm số qua điểm có tọa độ $\left( 1;-1 \right)$.

Câu 22: Đáp án B

Ta có: $\underset{x\to -\infty }{\mathop{\lim }}\,(\sqrt{{{x}^{2}}-x+1}+x-2)=\underset{t\to +\infty }{\mathop{\lim }}\,(\sqrt{{{t}^{2}}+t+1}-t-2)=\underset{t\to +\infty }{\mathop{\lim }}\,\dfrac{{{t}^{2}}+t+1-{{(t+2)}^{2}}}{\sqrt{{{t}^{2}}+t+1}+t+2}$

$=\underset{t\to +\infty }{\mathop{\lim }}\,\dfrac{-3t-3}{\sqrt{{{t}^{2}}+t+1}+t+2}=\underset{t\to +\infty }{\mathop{\lim }}\,\dfrac{-3-\dfrac{3}{t}}{\sqrt{1+\dfrac{1}{t}+\dfrac{1}{{{t}^{2}}}}+1+\dfrac{2}{t}}=\dfrac{-3}{\sqrt{1}+1}=-\dfrac{3}{2}.$

$+)\underset{x\to {{(-1)}^{-}}}{\mathop{\lim }}\,\dfrac{3\text{x}+2}{x+1}=\underset{x\to {{(-1)}^{-}}}{\mathop{\lim }}\,\left( 3-\dfrac{1}{x+1} \right)=+\infty $.

+) Hiển nhiên C đúng

$+)\underset{x\to {{(-1)}^{+}}}{\mathop{\lim }}\,\dfrac{3\text{x}+2}{x+1}=\underset{x\to {{(-1)}^{+}}}{\mathop{\lim }}\,\left( 3-\dfrac{1}{x+1} \right)=-\infty $.

Câu 23: Đáp án D

Ta có $\left\{ \begin{array}{l}
\overrightarrow {{u_{{d_1}}}}  = ( - 2;4;6)\\
\overrightarrow {{u_{{d_2}}}}  = ( - 1;2;3)
\end{array} \right. \Rightarrow \overrightarrow {{u_{{d_1}}}}  = 2\overrightarrow {{u_{{d_2}}}}  \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}
{d_1}//{d_2}\\
{d_1} \equiv {d_2}
\end{array} \right.$

 

Chia sẻ:
Sidebar Trang chủ Tài khoản