đề 6 trang 1

Câu 1: Đáp án A

Đồ thị hàm số $y=\dfrac{2018}{x-2}$ có 1 tiệm cận đứng: $x=2$ và 1 tiệm cận ngang $y=0$  

Câu 2: Đáp án A

Mặt cầu $\left( S \right):{{x}^{2}}+{{y}^{2}}+{{z}^{2}}+2x-2y+4z-3=0$ có tâm $I\left( -1;1;-2 \right)$ và

bán kính $R=3.$

Gọi O là hình chiếu vuông góc của I lên mặt phẳng (P)

$\Rightarrow IO=d\left( I;\left( P \right) \right)=\dfrac{\left| -2-2-2 \right|}{\sqrt{4+4+1}}=2,$ vậy thiết diện của mặt cầu (S) cắt bởi mặt phẳng $\left( P \right)$ là hình tròn có bán kính: $r=\sqrt{{{R}^{2}}-I{{O}^{2}}}=\sqrt{{{3}^{2}}-{{2}^{2}}}=\sqrt{5},$ diện tích hình tròn là: $\pi {{r}^{2}}=5\pi $

 

 

Câu 3: Đáp án C

Giả sử thiết diện qua trục hình nón là DABC như hình vẽ. Vì DABC cân tại A, góc ở đáy bằng $45{}^\circ $  nên DABC vuông cân tại A. Gọi O là tâm của đáy $\Rightarrow OA=OB=OC=a,$ vậy O là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình nón, bán kính bằng $a\Rightarrow $ thể tích mặt cầu bằng: $\dfrac{4}{3}\pi {{a}^{3}}$

 

 

 

 

 

 

Câu 4: Đáp án B

Tính $\int\limits_{0}^{3}{x\ln \left( {{x}^{2}}+16 \right)dx}$, 

${x^2} + 16 = t \Rightarrow xdx = \frac{{dt}}{2},\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}
{x = 0 \Rightarrow t = 16}\\
{x = 3 \Rightarrow t = 25}
\end{array}} \right. \Rightarrow $

$\int\limits_{0}^{3}{x\ln \left( {{x}^{2}}+16 \right)dx}=\dfrac{1}{2}\int\limits_{16}^{25}{\ln t.dt}$

Đặt \[\left\{ \begin{array}{l}
u = \ln t\\
dv = dt
\end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
du = \frac{{dt}}{t}\\
v = t
\end{array} \right. \Rightarrow \frac{1}{2}\int\limits_{16}^{25} {\ln t.dt}  = \frac{1}{2}\left( {\left. {t.\ln t} \right|_{16}^{25} - \int\limits_{16}^{25} {dt} } \right) = \frac{1}{2}\left( {\left. {25\ln 25 - 16\ln 16 - t} \right|_{16}^{25}} \right) = 25\ln 5 - 32\ln 2 - \frac{9}{2}\]

$ \Rightarrow a = 25;b =  - 32,c =  - 9 \Rightarrow T = a + b + c =  - 16$

Câu 5: Đáp án A

Đồ thị hàm số là đường liền nét đi lên từ trái qua phải trên khoảng $\left( 0;2 \right)\Rightarrow $ hàm số đồng biến trên $\left( 0;2 \right)$

 

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ:
Sidebar Trang chủ Tài khoản