Đề 15: Tỉnh Vĩnh Long

 SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO 

VĨNH LONG

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN

NĂM HỌC 2018–2019

ĐỀ CHÍNH THỨC

 

Môn: TOÁN (CHUYÊN)

Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)

 

Bài 1. (2.0 điểm)

a) Cho biểu thức $A=\left( \dfrac{x+3\sqrt{x}+2}{x\sqrt{x}-8}-\dfrac{1}{\sqrt{x}-2} \right):\dfrac{1}{\sqrt{x}}$ với $x>0$ và $x\ne 4$. Tìm giá trị của $A$ tại $x=14+6\sqrt{5}$.

b) Tính giá trị biểu thức $A=\sqrt{12-\sqrt{80-32\sqrt{3}}}-\sqrt{12+\sqrt{80-32\sqrt{3}}}$.

Bài 2. (1.0 điểm)

Cho phương trình ${{x}^{2}}+\left( 2m-3 \right)x-{{m}^{2}}-1=0$  (1)  ($x$ là ẩn số, $m$ là tham số)

a) Chứng tỏ rằng phương trình (1) hai nghiệm phân biệt với mọi giá trị của $m$.

b) Giả sử ${{x}_{1}},{{x}_{2}}$ là hai nghiệm của phương trình (1). Tìm $m$ để phương trình có hai nghiệm phân biệt ${{x}_{1}}<{{x}_{2}}$ thỏa mãn $\left| {{x}_{1}} \right|-\left| {{x}_{2}} \right|=3$.

Bài 3. (1.5 điểm)

a) Giải phương trình ${{\left( {{x}^{2}}-9 \right)}^{2}}=12x+1$.

b) $\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
{\sqrt {2x - y - 9}  - 36 + {x^2} = 0}\\
{\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{y^2} - xy + 9 = 0}
\end{array}} \right.$

Bài 4. (1.5 điểm)

a) Tìm các số tự nhiên $x$ thỏa mãn biểu thức $P=-{{x}^{4}}+{{x}^{2}}+14x+49$ là số nguyên tố.

b) Tìm nghiệm nguyên của phương trình ${{x}^{2}}-xy+{{y}^{2}}=2x-3y-2$.

Bài 5. (1.0 điểm)

Cho tam giác $ABC$ vuông tại $A$ có $AB=6cm$,$AC=8cm$. Các đường phân giác trong và phân giác ngoài của góc $B$ lần lượt cắt đường thẳng $AC$ tại $M$ và $N$. Tính diện tích của tam giác $BMN$.

Bài 6. (2.0 điểm)

Cho tam giác $ABC$ vuông tại $A$$\left( AB<AC \right)$ và đường cao$AH$. Vẽ đường tròn $\left( O \right)$ đường kính $BC$. Trên cung nhỏ $AC$ lấy điểm $E$ ($E\ne $$A$, $E\ne $$C$) sao cho hai tia $AE$ và $BC$ cắt nhau tại $I$; $AC$ cắt $BE$ tại $N$. Kéo dài $AH$ cắt đường tròn $\left( O \right)$ tại điểm thứ hai là $D$, $DE$ cắt $BC$ tại $M$.

a) Chứng minh $MN$ song song $AD$.

b) Chứng minh hai tam giác $OME$ và $OEI$ đồng dạng.

Bài 7. (1.0 điểm) Cho $a,b,c$ là các số dương. Chứng minh rằng:

a) $\dfrac{{{a}^{3}}}{{{a}^{2}}+{{b}^{2}}}\ge a-\dfrac{b}{2}$.

b) $\dfrac{{{a}^{3}}}{{{a}^{2}}+ab+{{b}^{2}}}+\dfrac{{{b}^{3}}}{{{b}^{2}}+bc+{{c}^{2}}}+\dfrac{{{c}^{3}}}{{{c}^{2}}+ca+{{a}^{2}}}\ge \dfrac{a+b+c}{3}$.

... HẾT ...

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.

Chia sẻ:
Sidebar Trang chủ Tài khoản