Đáp án - đề 12 - trang 1

Câu

ý

Nội dung

Điểm

 

Câu 1

(2,0đ)

1.

 (1,0đ)

Với 0 < a < 1, ta có:

$Q=\left( \dfrac{\sqrt{1+a}}{\sqrt{1+a}-\sqrt{1-a}}+\dfrac{1-a}{\sqrt{1-{{a}^{2}}}-1+a} \right).\left( \sqrt{\dfrac{1}{{{a}^{2}}}-1}-\dfrac{1}{a} \right)\sqrt{{{a}^{2}}-2a+1}$

$=\left( \dfrac{\sqrt{1+a}}{\sqrt{1+a}-\sqrt{1-a}}+\dfrac{\sqrt{{{\left( 1-a \right)}^{2}}}}{\sqrt{\left( 1-a \right)\left( 1+a \right)}-\sqrt{{{\left( 1-a \right)}^{2}}}} \right).\left( \sqrt{\dfrac{1-{{a}^{2}}}{{{a}^{2}}}}-\dfrac{1}{a} \right)\sqrt{{{\left( a-1 \right)}^{2}}}$

$=\left( \dfrac{\sqrt{1+a}}{\sqrt{1+a}-\sqrt{1-a}}+\dfrac{\sqrt{{{\left( 1-a \right)}^{2}}}}{\sqrt{\left( 1-a \right)}\left( \sqrt{1+a}-\sqrt{1-a} \right)} \right).\left( \dfrac{\sqrt{\left( 1-a \right)\left( 1+a \right)}}{a}-\dfrac{1}{a} \right)\left| a-1 \right|$

0,5

 

$=\left( \dfrac{\sqrt{1+a}}{\sqrt{1+a}-\sqrt{1-a}}+\dfrac{\sqrt{1-a}}{\sqrt{1+a}-\sqrt{1-a}} \right).\dfrac{\sqrt{\left( 1-a \right)\left( 1+a \right)}-1}{a}\left( 1-a \right)$

$=\dfrac{\sqrt{1+a}+\sqrt{1-a}}{\sqrt{1+a}-\sqrt{1-a}}.\dfrac{2\sqrt{\left( 1-a \right)\left( 1+a \right)}-\left( 1+a \right)-\left( 1-a \right)}{2a}\left( 1-a \right)$

0,5

 

$=\dfrac{\sqrt{1+a}+\sqrt{1-a}}{\sqrt{1+a}-\sqrt{1-a}}.\dfrac{-{{\left( \sqrt{1+a}-\sqrt{1-a} \right)}^{2}}}{2a}\left( 1-a \right)$

$=-\dfrac{\left( \sqrt{1+a}+\sqrt{1-a} \right)\left( \sqrt{1+a}-\sqrt{1-a} \right)}{2a}\left( 1-a \right)$

$=-\dfrac{\left( 1+a \right)-\left( 1-a \right)}{2a}\left( 1-a \right)=-\dfrac{2a}{2a}\left( 1-a \right)=a-1.$

0,5

 

2.

(1,0đ)

Do $1>a>0\Rightarrow 0>a-1>-1\Rightarrow 1>{{\left( a-1 \right)}^{2}}>0.$

0,25

 

Xét ${{Q}^{3}}-Q=\left( a-1 \right)\left( {{\left( a-1 \right)}^{2}}-1 \right)>0$ .Vậy ${{Q}^{3}}>Q.$

0,25

 

 

 

Câu 2

(2,0đ)

1.

(1,0đ)

Đk: $\left\{ \begin{array}{l}
x + 9 \ge 0\\
9 - x \ge 0
\end{array} \right. \Leftrightarrow  - 9 \le x \le 9.$

0,25

 

Với đk trên, pt đã cho tương đương với $x\left( \sqrt{9-x}+3 \right)=2x\left( \sqrt{x+9}+3 \right)$

$ \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
x = 0\\
\sqrt {9 - x}  = 2\sqrt {x + 9}  + 3\,\,\,\,\,\left( * \right)
\end{array} \right.$

0,25

 

Đặt $a=\sqrt{9-x},\,b=\sqrt{9+x}$ ta có $a,\,b\ge 0.$Từ (*), ta có hệ phương trình  $\left\{ \begin{array}{l}
a = 2b + 3\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\left( 1 \right)\\
{a^2} + {b^2} = 18\,\,\,\,\,\,\,\,\left( 2 \right)
\end{array} \right.$

Thay  (1) vào (2) suy ra ${\left( {2b + 3} \right)^2} + {b^2} + 18 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
b = 3/5\\
b =  - 3
\end{array} \right.$

0,25

 

Với $b=-3$  loại.

Với $b=\dfrac{3}{5}\Rightarrow x=\dfrac{-216}{25}$ .

Thử lại, phương trình có tập nghiệm $S=\left\{ \dfrac{-216}{25};0 \right\}.$

0,25

 

 

 

2.

(1,0đ)

Tính được $A\left( -\sqrt{m};m \right),B\left( \sqrt{m};m \right),C\left( m;{{m}^{2}} \right),D\left( -m;{{m}^{2}}. \right)$

0,25

 

Tính được ${{S}_{\Delta OCD}}={{m}^{3}}$ ;${{S}_{ABCD}}=\left( m-{{m}^{2}} \right)\left( \sqrt{m}+m \right)$ .( do $1>m>0$)

0,25

 

Do ${{S}_{ABCD}}=9.{{S}_{\Delta OCD}}\Leftrightarrow \left( m-{{m}^{2}} \right)\left( \sqrt{m}+m \right)=9{{m}^{3}}$

                                  $\Leftrightarrow 10m\sqrt{m}+m-\sqrt{m}-1=0$

0,25

 

Đặt $\sqrt{m}=t>0\Rightarrow 10{{t}^{3}}+{{t}^{2}}-t-1=0\Leftrightarrow \left( t-\dfrac{1}{2} \right)\left( 10{{t}^{2}}+6t+2 \right)=0\Leftrightarrow t=\dfrac{1}{2}$

Suy ra $m=\dfrac{1}{4}$. Kết luận, $m=\dfrac{1}{4}$ là giá trị cần tìm.

0,25

 

Câu 3

(1,0đ)

 

TH1: nếu  $x=2k\,+1\,\left( k\in \mathbb{Z},k\ge 0 \right)$, ta có pt : ${{7}^{2k+1}}={{3.2}^{y}}+1.$

+)Nếu $k=0$  suy ra $x=1,y=1$  là nghiệm cần tìm.

0,25

 

+)Nếu $k\ge 1$  suy ra ${{3.2}^{y}}+1\ge {{7}^{3}}\Rightarrow y\ge 2\Rightarrow {{2}^{y}}\equiv 0\left( mo\text{d}4 \right).$

 Xét mod 4 cả hai vế thì có:

    ${{7}^{2k+1}}={{49}^{k}}.7\equiv 3\left( mo\text{d}4 \right).$

    ${{3.2}^{y}}+1\equiv 1\left( mo\text{d}4 \right).$  Suy ra pt vô nghiệm.

0,25

 

TH2: $x=2k$ ( với $k\in \mathbb{Z},k\ge 1$) khi đó

   ${{7}^{2k}}={{3.2}^{y}}+1\Leftrightarrow {{7}^{2k}}-1={{3.2}^{y}}\Leftrightarrow \left( {{7}^{k}}-1 \right)\left( {{7}^{k}}+1 \right)={{3.2}^{y}}\,\,\,\,\,\,\,\left( 1 \right).$ 

Do ${{7}^{k}}-1\equiv 0\left( mo\text{d}3 \right)$kết hợp với (1)  suy ra ${{7}^{k}}+1={{2}^{m\,\,\,\,}}\,\left( m\in {{\mathbb{Z}}_{+}} \right)$

Vậy $\left( 1 \right)\Leftrightarrow \left( {{2}^{m}}-2 \right){{2}^{m}}={{3.2}^{y}}\Leftrightarrow \left( {{2}^{m-1}}-1 \right){{2}^{m+1}}={{3.2}^{y}}$

0,25

 

Do ${{2}^{m-1}}-1$  lẻ và ${2^{m + 1}}$ chia hết cho $3$ suy ra

$\left\{ \begin{array}{l}
{2^{m - 1}} - 1 = 3\\
{2^{m + 1}} = {2^y}
\end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
m = 3\\
y = 4
\end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x = 2\\
y = 4
\end{array} \right.$

Thử lại, suy ra có hai cặp nghiệm $\left( 1;1 \right),\,\,\left( 2;4 \right)$  thỏa mãn yêu cầu.

( có thể không cần trình bày theo ngôn ngữ mod)

0,25

 
Chia sẻ:
Sidebar Trang chủ Tài khoản