Bài tập tuần môn Toán lớp 7 - Tuần 18

 

PHIẾU HỌC TẬP TOÁN 7 TUẦN 18

†††††††††

Bài 1:   Thực hiện phép tính :

a/  $\frac{2017}{2018}\cdot \frac{15}{17}-\frac{32}{17}\cdot \frac{2017}{2018}$                                     b/  $(\sqrt{25}+\sqrt{49}).\frac{1}{4}-\left| -3 \right|$

 c/ $6.{{\left( -\frac{1}{3} \right)}^{2}}-\frac{5}{4}:0,5+3\frac{1}{2}$              d/ ${{2}^{3}}+3\cdot {{\left( 2017 \right)}^{0}}+{{(-2)}^{2}}:\frac{1}{2}$

Bài 2: Tìm x, y  biết:

a. $\frac{-24}{x}=\frac{3}{7}$                                                         b. $\left| 3x-1 \right|-\frac{2}{3}=0$

c. $\frac{x}{5}=\frac{y}{7}$ và  $3x-2y=-2$                                  d.  ${{27}^{x}}={{3}^{x+2}}$

Bài 3: Mai,Lan,Cúc cùng đi câu cá trong dịp hè. Mai câu được 12 con, Lan 8 con, Cúc 10 con. Đem bán được tồng cộng 180 nghìn đồng. Ba bạn quyết định chia tiền tỉ lệ với số cá câu được. Hỏi mỗi bạn được bao nhiêu tiền?

Bài 4: Để chuẩn bị cho cuộc thi làm diều giấy ở khu phố,bạn An đã làm một con diều giống hình vẽ. Em hãy tìm xem trong hình con diều của bạn An có mấy cặp tam giác bằng nhau và hãy kể tên?

Bài 5:  Cho $\Delta $ABC, gọi I là trung điểm của AC. Trên tia đối của tia IB lấy điểm E sao cho IB = IE

  1. Chứng minh $\Delta $AIE =$\Delta $CIB.
  2. Chứng minh AB // CE. 
  3. Trên tia đối của tia CE lấy điểm F sao cho CE = CF. Chứng minh AC = BF.

- Hết –

 

 

 

PHẦN HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1:  

a/  $\frac{2017}{2018}\cdot \frac{15}{17}-\frac{32}{17}\cdot \frac{2017}{2018}=\frac{2017}{2018}.\left( \frac{15}{17}-\frac{32}{17} \right)=\frac{2017}{2018}.\left( -1 \right)=-\frac{2017}{2018}$

b/ $(\sqrt{25}+\sqrt{49}).\frac{1}{4}-\left| -3 \right|=\left( 5+7 \right).\frac{1}{4}-3=12.\frac{1}{4}-3=0$

c/ $6.{{\left( -\frac{1}{3} \right)}^{2}}-\frac{5}{4}:0,5+3\frac{1}{2}=6.\frac{1}{9}-\frac{5}{4}:\frac{1}{2}+\frac{7}{2}=\frac{2}{3}-\frac{5}{2}+\frac{7}{2}=\frac{5}{3}$

d/ ${{2}^{3}}+3\cdot {{\left( 2017 \right)}^{0}}+{{(-2)}^{2}}:\frac{1}{2}=8+3.1+4:\frac{1}{2}=8+3+8=19$

Bài 2:

 

\[\begin{array}{l}
a)\frac{{ - 24}}{x} = \frac{3}{7}\\
x = \frac{{ - 24.7}}{3}\\
x =  - 56\\
\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,
\end{array}\]
$\begin{array}{l}
b)\left| {3x - 1} \right| - \frac{2}{3} = 0\\
\left| {3x - 1} \right| = \frac{2}{3}\\
3x - 1 = \frac{2}{3}\,hay\,3x - 1 =  - \frac{2}{3}\\
3x\, = \frac{5}{3}\,\,hay\,\,3x\, = \frac{1}{3}\\
x = \frac{5}{8}\,hay\,x = \frac{1}{9}
\end{array}$

c)    $\frac{x}{5} = \frac{y}{7}$  và  $3x - 2y =  - 2$

      \[\begin{array}{l}
\frac{x}{5} = \frac{y}{7} = \frac{{3x - 2y}}{{3.5 - 2.7}} = \frac{{ - 2}}{1}\\
x =  - 10\,\,\,;y =  - 14
\end{array}\]

 $\begin{array}{l}
d){\rm{ }}{27^x} = {3^{x + 2}}\\
{\rm{   }}{3^{3x}} = {3^{x + 2}}\\
{\rm{   }}3x = x + 2\\
{\rm{   }}x = 1
\end{array}$

 

Bài 3:

Gọi x, y, z lần lượt là số tiền của Mai, Lan, Cúc (đk: x, y, z > 0)

Theo đề bài ta có: $\frac{x}{12}=\frac{y}{8}=\frac{z}{10}$ và $x+y+z\text{ }=\text{ }180$

$\frac{x}{12}=\frac{y}{8}=\frac{z}{10}=\frac{x+y+z}{12+8+10}=\frac{180}{30}=6$

Tính được: $x=72\,\,;y=48\,\,;z=60$ (thỏa mãn)

Đáp số: Mai: 72 nghìn đồng ; Lan: 48 nghìn đồng ; Cúc: 60 nghìn đồng

 

Bài 4: Có 3 cặp tam giác bằng nhau là:$\vartriangle $AHB=$\vartriangle $KHB ; $\vartriangle $AHC=$\vartriangle $KHC ; $\vartriangle $ABC=$\vartriangle $KBC

 

Bài 5:

 

 

  1. Chứng minh $\Delta $ AIE =$\Delta $ CIB.

Xét $\Delta $ AIE và $\Delta $ CIB ta có: IA=IC I là trung đim ca ACAIE=CIB Hai góc đi đnhIE=IB gt

$\Delta $ AIE =$\Delta $ CIB (c-g-c)

  1. Chứng minh AB // CE. 

HS chứng minh $\Delta $ AIB =$\Delta $ CIE (c-g-c)

BAC=ACE (Hai góc tương ng)  

BAC và ACE  ở vị trí so le trong

AB // CE

  1. Chứng minh AC = BF.

Ta có AB // CE ABC=BCF (Hai góc so le trong)  

Ta có AB=CE (Vì $\Delta $ AIB =$\Delta $ CIE)CE=CF (gt)AB=CF

Chứng minh $\Delta $ ABC =$\Delta $ FCB (c – g – c)

AC = BF (Hai cạnh tương ứng)

 

 

Chia sẻ:
Sidebar Trang chủ Tài khoản